« กลับหน้าหลัก « การประชุม » กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลั พ.ศ. 2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
        
                การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดเป็นวันเสาร์แรกของทุกเดือน เวลา 09.00 - 11.30 น.
ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ประธานที่ประชุมเห็นสมควร

ครั้งที่
วันพุธที่
เดือน
หมายเหตุ
  6/2559
5
มิถุนายน เลื่อนจากเดิมวันที่ 1 เป็นวันที่ 5
  7/2559
6
กรกฎาคม  
  8/2559
3
สิงหาคม  
  9/2559
7
กันยายน  
 10/2559
5
ตุลาคม
 11/2559
2
พฤศจิกายน
 12/2559
-
ธันวาคม กรรมการสภาฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


หมายเหตุ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย กำหนดเป็นวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 09.00-11.30 น.
                ทั้งนี้ กำหนดการข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ประธานเห็นสมควร