« กลับหน้าหลัก « สภามหาวิทยาลัย » คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย
รูป
2. ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รูป
3. นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
4. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
5. นายพงศ์จรัส รวยร่ำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
6. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
7. นายปราโมทย์ วิทยาสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
8. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
9. - อยู่ระหว่างเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
10. - อยู่ระหว่างเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
11. ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
13. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
14. ศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
15. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
16. นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
17. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง รูป
18. นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ รูป
19. นายอำนาจ พรหมสูตร
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ รูป
20. รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง รูป
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง รูป
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนรองอธิการบดี รูป
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดี รูป
24. รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดี รูป
25. รองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา แก่นอากาศ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้อำนวยการ รูป
26. รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ รูป
27. รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
คณะเกษตรศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ รูป
28. - กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ รูป
29. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
สำนักบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ รูป
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รูป
31. นางสุภารัตน์ มูลศรี ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รูป