« กลับหน้าหลัก « สภามหาวิทยาลัย » คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย
รูป
2. ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รูป
3. นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
4. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
5. นายพงศ์จรัส รวยร่ำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
6. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
7. นายปราโมทย์ วิทยาสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
8. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
9. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
11. ดร.วิชัย ธัํญญพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
13. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
14. ศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
15. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
16. นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รูป
17. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง รูป
18. นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ รูป
19. นายอำนาจ พรหมสูตร
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ รูป
20. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง รูป
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง รูป
22. รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ปรีเปรม
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนรองอธิการบดี รูป
23. รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดี รูป
24. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดี รูป
25. รองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา แก่นอากาศ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้อำนวยการ รูป
26. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ รูป
27. ศาสตราจารย์ นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
คณะแพทยศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ รูป
28. รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร
คณะเภสัชศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ รูป
29. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
สำนักบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ รู
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รูป
31. นางสุภารัตน์ มูลศรี ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รูป