« กลับหน้าหลัก « สภามหาวิทยาลัย » อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

          » ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
          » ตาม กฎหมายอื่นๆ
                   - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
                   - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551