« กลับหน้าหลัก « บุคลากรและขอบข่ายงาน » รายละเอียดขอบข่ายงาน

 

ขอบข่ายงาน  
            1. งานบริหารงานทั่วไป
                - งานธุรการ (รายละเอียด)
                - การเสนอขออนุมัติปริญญาให้้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียด)


            2. งานประชุม
                - การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (รายละเอียด)
                - การประชุมสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียด)

            3. งานวิเคราะห์และสารสนเทศ (รายละเอียด)

            4. งานประสานงาน ติดตามและประเมินผล (รายละเอียด)
                - การสรรหาผู้บริหาร (รายละเอียด)
                - การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (รายละเอียด)


        หมายเหตุ :