« กลับหน้าหลัก « บุคลากรและขอบข่ายงาน » บุคลากร personnel

           
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (รักษาการ)
48192
งานบริหารงานทั่วไป  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางปัญจมาส ติณโกฏ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป (รักษาการ)
48194
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางสาวกิตติยวดี พาณิชย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป
48191
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางสายสุนีย์ กรไชยา
พนักงานธุรการ
48193
งานประชุม  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบำรุง
นิติกร
หัวหน้างานประชุม (รักษาการ)
48190
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
48190
งานวิเคราะห์และสารสนเทศ  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางสาวลัลธริมา ประจง
หัวหน้างานวิเคราะห์และสารสนเทศ (รักษาการ)
48193
งานประสานงาน ติดตามและประเมินผล
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางปัญจมาส ติณโกฏ
หัวหน้างานประสานงาน ติดตามและประเมินผล (รักษาการ)
48194
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางชวัลลักษณ์ หงศาลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
48191        หมายเหตุ :