« กลับหน้าหลัก « บุคลากรและขอบข่ายงาน » บุคลากร personnel

           
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
48192
งานประสานนโยบาย  
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบำรุง
นิติกร ปฏิบัติการ
หัวหน้างานประสานนโยบาย
48190
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางปัญจมาส ติณโกฏ
นิติกร ปฏิบัติการ
48194
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางสาวลัลธริมา ประจง
หัวหน้างานประสานนโยบาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
48193
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางสาวกิตติยวดี พาณิชย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
48191
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
48194
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางชวัลลักษณ์ หงศาลา
เจ้าหหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
48194
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ ภายใน
นางสายสุนีย์ กรไชยา
พนักงานธุรการ
48193        หมายเหตุ :