« กลับหน้าหลัก « สภามหาวิทยาลัย » องค์ประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

องค์ประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

            มาตรา ๑๔ องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
           
 (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
            (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์
และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
            (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนหกคน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี
ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์และผู้อำนวยการวิทยาเขต หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
            (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนห้าคน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปี
และไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่ง ตาม (๓)
            (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ที่มิใช่คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๓)
            (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสี่คน ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหนึ่งคน

            อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
            ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

            
            กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
            ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย (๓) หรือ (๔)
เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี