« กลับหน้าหลัก « ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2558


        - (ฉบับที่ 2/2558) เรื่อง จัดตั้งสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน
        - (ฉบับที่ 1/2558) เรื่อง
จัดตั้งสถาบันความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


        หมายเหตุ :