« กลับหน้าหลัก « ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2558 เป็นต้นไป (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)

     
     
ฉบับที่
เรื่อง
พ.ศ. 2558  
1763/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิะีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวทิยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ
1764/2558 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
1765/2558 เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาิวิทยาลัยขอนแก่น
2030/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2031/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาิวิทยาลัยขอนแก่น
2185/2558 เรื่อง กำหนดวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559  
9/2559 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
116/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สัีงกัดมหาิวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
117/2559 เรื่องชื่อปริญญาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและแักษรย่อสำหรับสาขาวิชามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
777/2559 เรื่อง ยุบศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1033/2559 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560  
639/2560 เรื่อง ครุยวิทยะฐานะ เข็มวิทยะฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
638/2560 เรื่อง แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560-2562)
พ.ศ. 2561  
497/2561 เรื่อง ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561
1347/2561 เรื่อง ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561
1688/2561 เรื่อง ชื่อต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561
1689/2561 เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2562-2566)
1690/2561 เรื่อง คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1691/2561 เรื่อง แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562  
62/2562 เรื่อง สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562
443/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2562
444/2562 เรื่อง การกำหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขต หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
และหน่วยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2562
445/2562 เรื่อง แหล่งงบประมาณที่ใช้ในการจ่ายเงินประจำตำแหน่งบริหาร และจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองหัวหน้าส่วนงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หรือตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563  
241/2563 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
635/2563 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
961/2563 เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
962/2563 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรปกติที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ
     


        หมายเหตุ :