« กลับหน้าหลัก « ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2557


        - (ฉบับที่ 8/2557) เรื่อง แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558-2562)
        - (ฉบับที่ 7/2557) เรื่อง คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
        - (ฉบับที่ 6/2557) เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2558-2562)
        - (ฉบับที่ 5/2557) เรื่อง จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        - (ฉบับที่ 4/2557) เรื่อง ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2556)
        - (ฉบับที่ 3/2557) เรื่อง จัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        - (ฉบับที่ 2/2557) เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        - (ฉบับที่ 1/2557) เรื่อง
ยุบศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


        หมายเหตุ :