« กลับหน้าหลัก « ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2556

        - (ฉบับที่ 6/2556) เรื่อง จัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        - (ฉบับที่ 5/2556) เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในและจัดโครงสร้างในสำนักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม)
       
- (ฉบับที่ 4/2556) เรื่อง ยุบสถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        -(ฉบับที่ 3/2556) เรื่อง จัดตั้งศูนย์ภาษาอาเซียน (ASEAN Languages Center-ALC)
        - (ฉบับที่ 2/2556) เรื่อง เปลี่ยนชื่อ "ศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" เป็น "ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
        - (ฉบับที่ 1/2556) เรื่อง
จัดตั้งสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinicial Research Office - ACRO)


        หมายเหตุ :