« กลับหน้าหลัก « ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2555

        - (ฉบับที่ 7/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
        - (ฉบับที่ 6/2555) เรื่อง นโยบายการบริหารและดูแลกำกับกิจการของหน่วยงานในกำกับ
        - (ฉบับที่ 5/2555) เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
        - (ฉบับที่ 4/2555) เรื่อง การจัดโครงสร้างในสำนักงานอธิการบดี
        - (ฉบับที่ 3/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        - (ฉบับที่ 2/2555) เรื่อง จัดตั้งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
        - (ฉบับที่ 1/2555) เรื่อง
จัดตั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย


        หมายเหตุ :