« กลับหน้าหลัก « คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2563

9489/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
9488/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
9487/2563 เรื่อง ให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9486/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
8498/2563 เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
8497/2563 เรือง แต่งตั้งคณบดีคณะสหวิทยาการ
8496/2563 เรื่อง เปลี่ยนชื่อตำแหน่งของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย
8495/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
8494/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
7482/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) (แทนตำแหน่งว่าง)
7481/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
6598/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสหวิทยาการ
6597/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรกาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2563
6596/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5573/2563 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5572/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือเลขานุการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ
5571/2563 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ หรือเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5570/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5134/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4728/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
4727/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
4726/2563 เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการ มหาวิทาลัยขอนแก่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
4725/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธิการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
4001/2563 เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนตำแหน่งว่าง)
4000/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แต่งตั้งแทนตำแหน่งว่างและแต่งตั้งเพิ่มเติม)
3999/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3019/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
2085/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
2084/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
2083/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
1043/2563 เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
1042/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
187/2563 เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
186/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
185/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัย (อ.ก.พ.ร.)
184/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)
183/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
182/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
181/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
180/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์


        หมายเหตุ :