« กลับหน้าหลัก « คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2562

9459/2562 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
9458/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9457/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9456/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
9455/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
9454/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
9453/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
9452/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8253/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
8252/2562 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมสีเขียว (Green Campus) (เพิ่มเติม)
8251/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
8250/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7873/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
7318/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
7317/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
7316/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7315/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมกรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และพิทักษ์
ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)
7314/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)
แทนตำแหน่งที่ว่าง
6181/2562 แต่งตั้งอนุกรรมการด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมสีเขียว
6180/2562 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งว่าง
6179/2562 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
6178/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6177/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5369/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
5368/2562 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการเป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
5367/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
5366/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาบศาสตร์
5365/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัย
4452/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4451/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3372/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562
3371/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
3370/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
3369/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3368/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
3367/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2768/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
2767/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.)
2766/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัย
2765/2562 เรื่อง เปลี่ยนคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2764/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2763/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
2762/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
1991/2562 เรื่อง ให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1990/2562 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการดำรงตำแน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1989/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมกรรมศาสตร์
1988/2562 เรื่อง ให้เปลั่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1987/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุน
1986/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกาตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1985/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
1189/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
1188/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
1187/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
1186/2562 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
1185/2562 เรื่อง เปลี่ยนชื่อตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
1184/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
160/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
159/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
158/2562 เรื่อง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
157/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
156/2562 เรื่อง ให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
155/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
154/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น


        หมายเหตุ :