« กลับหน้าหลัก « คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2561

ที่ 7070/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
ที่ 7069/2561 เรื่อง ให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
ที่ 6005/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ที่ 6004/2561 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 5036/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ที่ 5035/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ที่ 5034/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ที่ 4271/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 4270/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ที่ 2403/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ที่ 2402/2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมสีเขียว (Green Campus)(เพิ่มเติม)
ที่ 2401/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ 2399/2561 เรื่อง เปลี่ยนชื่อตำแหน่งกรรมการ เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 2398/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2561
ที่ 2396/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
และแนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี
ที่ 1210/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เพิ่มเติม
ที่ 1209/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีนิติศาสตร์
ที่ 1208/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 1207/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.พ.ร.)
ที่ 1206/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ 1205/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณราตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 1204/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.)
ที่ 1203/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)
ที่ 27/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.พ.ร.)
ที่ 26/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงการจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที 25/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 22/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแ่กน (ก.จ.ม.)
ที่ 21/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)


        หมายเหตุ :