« กลับหน้าหลัก « คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2560

ที่ 5879/2560 เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 5878/2560 เรื่อง แต่ตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ที่ 5877/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 5181/2560 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 4582/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 4581/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการอุทธรณ๋ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ก.อ.พ.ร.)
ที่ 4000/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ที่ 3999/2560 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการด้านกิจการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) เพิ่มเติม
ที่ 3260/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
ที่ 3259/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ที่ 3258/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ที่ 3257/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ที่ 3256/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยี
ที่ 3255/2560 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการด้านกิจการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) เพิ่มเติม
ที่ 2700/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ที่ 2699/2560 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ที่ 2698/2560 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมสีเขียว
ที่ 2007/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ที่ 2006/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ที่ 2005/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ที่ 2004/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
ที่ 2003/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
ที่ 2002/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2560
ที่ 2001/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ 2000/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและทบทวนกระบวนการในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 1559/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ที่ 1558/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ที่ 1557/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุน
ที่ 451/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ที่ 9/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ที่ 8/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น


        หมายเหตุ :