« กลับหน้าหลัก « คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2559

ที่ 5982/2559 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ 5981/2559 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ 5980/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 5979/2559 เรือ่ง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ที่ 5978/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ที่ 5977/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเกษตรกรรมนำสมัย
ที่ 5976/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hup)
ที่ 5975/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Knowledge Transfer)
ที่ 5974/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านอุทยานวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ (Living Smart Learning Smart)
ที่ 5973/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ที่ 5972/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านพลังงาน (Energy)
ที่ 5971/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกิจการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
ที่ 5970/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมสีเขียว (Green Campus)
ที่ 5339/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2559
ที่ 5338/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าตอบแทน
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย
ที่ 5337/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
ที่ 5336/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี
ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ 5335/2559 แต่งตั้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ที่ 5334/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ที่ 5333/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 5332/2559 แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.พ.ร.)
ที่ 5331/2559 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)
ที่ 5330/2559 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 5329/2559 แต่งตั้งประธานกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.)
ที่ 5328/2559 แต่งตั้งกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 5327/2559 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 5326/2559 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 5325/2559 แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 4863/2559 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ที่ 2999/2559 แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ 2998/2559 แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่ 2997/2559 แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ที่ 1955/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2559
ที่ 1954/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ที่ 1953/2559 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ที่ 1952/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่ 1951/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ที่ 1950/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณธมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ 1949/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ที่ 1613/2559 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
ที่ 1612/2559 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
ที่ 1611/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ที่ 1610/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 1255/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 1254/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
ที่ 1253/2559 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ 584/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการ
บริหารและพัฒนามหาิวิทยาลัย
ที่ 583/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 582/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 581/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ที่ 580/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ที่ 579/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
ที่ 578/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ที่ 577/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ 352/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ที่ 342/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ที่ 32/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.)
ที่ 31/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุยษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 30/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยลัยการปกครองท้องถิ่น
ที่ 29/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ 28/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ที่ 27/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
ที่ 26/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ที่ 25/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาัลัย
ที่ 24/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาิวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 23/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ 22/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.พ.ร.)
ที่ 21/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)


        หมายเหตุ :