« กลับหน้าหลัก « คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2558

ที่ 49/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 48/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ที่ 47/2558 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการเป็นกรรมการประจำคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประจำสาขาวิชา คณะที่สอง (KKUEC panel 2)
ที่ 46/2558 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประจำสาขาวิชา คณะที่หนึ่ง (KKUEC panel 1)
ที่ 45/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 35/2558
ที่ 44/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 34/2558
ที่ 43/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 32/2558
ที่ 42/2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ
ที่ 41/2558 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 34/2555
ที่ 40/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะักรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2558
ที่ 39/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ 38/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ 37/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ที่ 36/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (เพิ่มเติม)
ที่ 35/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ที่ 34/2558 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 33/2558 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัียขอนแก่น ที่ 54/2556
ที่ 32/2558 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 31/2558 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 16/2556
ที่ 30/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม
ที่ 29/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ 28/2558 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ที่ 27/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ 26/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ที่ 25/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ที่ 24/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 23/2558 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 21/2558
ที่ 22/2558 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ที่ 21/2558 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี เป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลชุดต่างๆ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 20/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะักรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 18/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ที่ 17/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 16/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาิวทยาลัยขอนแก่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ที่ 15/2558 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิืจัยในมนุษย์ ประจำมหาิวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 14/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ที่ 13/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ 12/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่ 11/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ 10/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ที่ 9/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและัเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 8/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู็รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 7/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 4/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ที่ 3/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกำกับมหาิวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) แทนตำแหน่งที่ว่าง


        หมายเหตุ :