« กลับหน้าหลัก « คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2558 (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)

ที่ 7485/2558 เรื่องอนุมัติหลักการการเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราวของอธิการบดี
ที่ 7484/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ที่ 7483/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
ที่ 7482/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ 7481/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ที่ 7480/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ที่ 7479/2558 เรื่อง (ลับ)
ที่ 7478/2558 เรื่อง (ลับ)
ที่ 6724/2558 เรื่อง การอนุมัติการลาและการเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราวของอธิการบดี
ที่ 6723/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 6722/2558 เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ที่ 5379/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ 5378/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ 5377/2558 เรื่อง ให้บรรจุผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาิวิทยาลัย
ที่ 5376/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ 5087/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย
ที่ 5086/2558 เรื่อง (ลับ)
ที่ 5085/2558 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ 5084/2558 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งรองธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน


        หมายเหตุ :