« กลับหน้าหลัก « คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2557

ที่ 45/2557 เรื่อง ให้ข้าราชพลเรือนในสถาับันอุดมศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (ลับ)
ที่ 44/2557 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งรองธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่ 43/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
ที่ 42/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 41/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ที่ 40/2557 เรื่อง แต่งตั้งอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 39/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 38/2557 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
ที่ 37/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาิวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 36/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัียขอนแก่นซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่ 35/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ที่ 34/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ที่ 33/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
ที่ 32/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 31/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ (ลับ)
ที่ 30/2557 เรื่อง เปลี่ยนแปลงเลขานุการในคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิกาารบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ 29/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (เพิ่มเิติม)
ที่ 28/2557 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 27/2557 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการเป็นเลขานุการสภาคณาจารย์
ที่ 26/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 25/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ที่ 24/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ที่ 23/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 22/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์
ที่ 21/2557 เรื่อง อนุมัติให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
ที่ 20/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2557
ที่ 19/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาึคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ที่ 18/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาึคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ที่ 17/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้เจรจาไกล่เกลี่ย กรณีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 13/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย และกำหนดแนวทางการกำกับติดตามและประเมินอธิการบดี
ที่ 11/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้รับค่าตอบแทน (ลับ)
ที่ 10/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ที่ 9/2557 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะที่หนึ่ง (KKU panel 1)
ที่ 8/2557 รื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการเป็นกรรมกาปรระจำและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ประจำสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะที่หนึ่ง (KKU panel 1)
ที่ 7/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 6/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ 5/2557 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ 4/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 2/2557 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการเป็๋นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


        หมายเหตุ :