« กลับหน้าหลัก « คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2556

ที่ 62/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 61/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ 60/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒภายนอกในคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 59/2556 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 58/2556 เรื่องอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นเลขานุการสภาคณาจารย์
ที่ 57/2556

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาิิวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ที่ 56/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 55/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 54/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ที่ 53/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 52/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.พ.ร.)
ที่ 51/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ที่ 50/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ที่ 49/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ที่ 48/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ที่ 47/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ที่ 46/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยี
ที่ 45/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ที่ 44/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
ที่ 43/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 42/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ที่ 41/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 40/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาิวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 39/2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ที่ 38/2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
ที่ 37/2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ที่ 36/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ที่ 35/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์
ที่ 34/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และี
รางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2556
ที่ 33/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนโยบายหน่วยงานในกำกับมหาิวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 32/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบาย
การบริหารและพัฒนามหาิวิทยาลัย
ที่ 31/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
ที่ 30/2556 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา ประธานกรรมการและกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 29/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัย
ที่ 28/2556 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 27/2556 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการจรรยาบรรณ
ที่ 26/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 25/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 24/2556 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 23/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ที่ 22/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ที่ 21/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ที่ 20/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ที่ 19/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
ที่ 18/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ที่ 17/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ที่ 16/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ที่ 15/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิัทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)
แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 14/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ 13/2556 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ 12/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขตหนองคาย
ที่ 11/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
ที่ 9/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ที่ 8/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ที่ 7/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ที่ 6/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 5/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
ที่ 4/2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อเลขานุการกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 3/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนโยบายหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนจาก
สภามหาวิทยาลัย แทนตำำแหน่งที่ว่าง
ที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัีย (ก.อ.พ.ร.)
ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนจำแหน่งที่ว่าง
ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัีย (ก.อ.พ.ร.)
ประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการ แทนจำแหน่งที่ว่าง


        หมายเหตุ :