« กลับหน้าหลัก « คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2555

ที่ 42/2555 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากการเป็นกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษืระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร)
ที่ 41/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัีย (ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 40/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 39/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)
ที่ 38/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณราการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ที่ 37/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิืชาการ
ที่ 36/2555 เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการจรรยาบรรณโดยตำแหน่ง
ที่ 35/2555 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ที่ 32/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 31/2555 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 30/2555 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 29/2555 เรื่อง เปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 28/2555 เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี
ที่ 27/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (เพิ่มเติม)
ที่ 26/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ 25/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ที่ 24/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ 23/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ที่ 21/2555 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ที่ 19/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ที่ 18/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชุดปี พ.ศ. 2554-2556 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ที่ 17/2555 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ที่ 16/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ที่ 15/2555 เรื่อง อนุมัติข้าราชการลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ที่ 14/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกำกับมหาิวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 13/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ 12/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ที่ 11/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ 10/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ที่ 9/2555 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 8/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ 7/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ที่ 6/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ที่ 5/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2555
ที่ 4/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ที่ 3/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ที่ 2/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ที่ 1/2555 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


        หมายเหตุ :