« กลับหน้าหลัก « คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2554

ที่ 58/2554 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 57/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ที่ 56/2554 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 55/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต้่อเวลาราชการของข้าราชการ ในสถาบันอุดมศึกษา
       ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ที่ 54/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบาย
       ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ 53/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)
ที่ 52/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาิวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ที่ 51/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 50/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการชำหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัย
       ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ที่ 49/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัย
ที่ 48/2554 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัย  
ที่ 47/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 46/2554 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        ชุดปี พ.ศ. 2554-2556
ที่ 45/2554 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย
ที่ 44/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 43/2554 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
ที่ 42/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 41/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ 40/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
       ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทน ตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 39/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 38/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 37/2554 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย
       แทน แทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ที่ 36/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดำเนินการเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชน์
       และการจัดหาเส้นทางที่เหมาะสมทดแทน
ที่ 35/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัย
ที่ 34/2554 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณ แทน กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ที่ 33/2554 เรื่อง แต่งตั้ง ประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 32/2554 เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม
       ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) แทน กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ที่ 31/2554 เรื่อง เปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
       เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ที่ 30/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2554
ที่ 29/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรกาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ 28/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ 27/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์
ที่ 26/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 25/2554 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 24/2554 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 23/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 22/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ที่ 21/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ 20/2554 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 19/2554 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 18/2554 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 17/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 16/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน
       ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 15/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่บุคลากร
ที่ 14/2554 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน
       ของผู้รักษารักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์
ที่ 13/2554 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลต่างๆ
       แทสนตำแหน่งที่ว่างลง
ที่ 12/2554 เรื่อง รองประธานกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ที่ 11/2554 เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน
ที่ 10/2554 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 9/2554 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 8/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ที่ 7/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ 6/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 5/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 4/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ 3/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
ที่ 2/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ที่ 1/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น


        หมายเหตุ :