« กลับหน้าหลัก « คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2553

ที่ 62/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ 61/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
ที่ 60/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 58/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การนำเงินรายได้มาสมทบจ่าย
       เป็นเงินรางวัลให้แก่บุคลากร
ที่ 57/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
       ผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์
ที่ 56/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์
ที่ 55/2553 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี
       ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ 54/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
       แทนตำแหน่งที่ว่าง
ที่ 53/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
       ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ที่ 52/2553 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสาขาวิชา คณะที่สอง
ที่ 51/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 50/2553 เรื่อง มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
ที่ 49/2553 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์
ที่ 48/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 47/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       ชุดปี พ.ศ. 2552 - 2554 (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
ที่ 46/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม
       ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) (เพิ่มเติม) แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ที่ 45/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
       (เพิ่มเติม) แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ที่ 44/2553 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในระดับ 9-11 ตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 43/2553 เรื่อง แก้ไขการให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในระดับ 9-11 ตำแหน่งอธิการบ
ที่ 42/2553 เรื่อง แก้ไขการให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในระดับ 9-11 ตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 41/2553 เรื่อง แก้ไขการให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในระดับ 9-11 ตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 40/2553 เรื่อง แก้ไขการให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในระดับ 9-11 ตำแหน่งอธิการบด
ที่ 39/2553 เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี
ที่ 38/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 37/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 36/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์
ที่ 35/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 34/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้คำแนะนำในการสร้างรายได้
       จากองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 32/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ที่ 31/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ที่ 30/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ 29/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ที่ 28/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ 27/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ที่ 26/2553 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสาขาวิชา คณะที่หนึ่ง
ที่ 24/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 23/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำสาขาวิชาคณะที่สอง
ที่ 22/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดำเนินการเพิกถอนทางสาธารณประโยชน์
       การจัดเส้นทางที่เหมาะสมทดแทน เพิ่มเติม
ที่ 21/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ที่ 20/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 19/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ที่ 18/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ 17/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ที่ 16/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ 15/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ที่ 14/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยบัณฑิต
ที่ 13/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ
       วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ที่ 12/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
ที่ 11/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกำหนดพันธกิจและนโยบาย
       ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย และกำหนดแนวทางในการกำกับ
       
ติดตามและประเมินอธิการบดี
ที่ 10/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2553
ที่ 9/2553 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษในระดับ 9-11 ตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 8/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 7/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนกรรมการ
       ที่พ้นจากตำแหน่ง
ที่ 6/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ที่ 5/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ 4/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ 3/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดำเนินการเพิกถอนสภาพ
      
ทางสาธารณประโยชน์ และจัดหาเส้นทางที่เหมาะสมทดแทน
ที่ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรก่อนเสนอ
       สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) (เพิ่มเติม)
       แทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง


        หมายเหตุ :