« กลับหน้าหลัก « คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2552

ที่ 58/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณ
ที่ 57/2552 เรื่อง แต่งต้งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสาขาวิชา
ที่ 56/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
       ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ที่ 55/2552 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่คณธกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม
       ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) เพิ่มเติม
ที่ 54/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ 53/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม
       ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)
ที่ 52/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ที่ 51/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ที่ 50/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 49/2552 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
ที่ 48/2552 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษในระดับ 9-11 ตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 47/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
       เพื่อไปเป็ฯมมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพิ่มเติม
ที่ 46/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 45/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 44/2552 เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี
ที่ 43/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ที่ 42/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสมทบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 41/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจสาขาวิชา
           มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะที่สาม (KKU EC Panel 3)
ที่ 40/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
       
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะที่หนึ่ง (เพิ่มเติม)
ที่ 39/2552 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       ชุดปี พ.ศ. 2552 - 2554
ที่ 38/2552 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
       เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ที่ 37/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี
       ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ 36/2552 เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) (เพิ่มเติม)
       แทน กรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
ที่ 35/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย
ที่ 34/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร
ที่ 33/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยี
ที่ 32/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ที่ 31/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ที่ 30/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำ
      มหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) แทน กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ที่ 29/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารกิจการที่ดี (Good Governance)
ที่ 28/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552
ที่ 27/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       แทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ที่ 26/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารราจัดทำเส้นทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จ
     
  (Road Map) ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 25/2552 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
ที่ 24/2552 เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)(เพิ่มเติม)
ที่ 23/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
       ประจำปี 2552
ที่ 22/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการิจัยในมนุษย์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม
ที่ 21/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย
ที่ 20/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลย
ที่ 19/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ที่ 18/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ที่ 17/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณ แทน กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ที่ 16/2552 เรื่อง แต่งตั้ง ประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 15/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ อุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย
       (ก.อ.พ.ร) แทน กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ที่ 14/2552 เรื่อง แต่งตั้ง กรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
       แทน กรรมการที่ครบวาระการำดำรงตำแหน่ง
ที่ 13/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 12/2552 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษในระดับ 9-11 ตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 11/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 10/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 9/2552 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 8/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การให้รางวัลหัวหน้าหน่วยงานที่
       ปฏิบัติงานได้ผลตามยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อมหาวิทยาลัย
ที่ 7/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย
ที่ 6/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
ที่ 5/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ที่ 4/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ที่ 3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลการบริหารงานตามระบบใหม่ของ
       ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ที่ 2/2552 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
ที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณธกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
       ในสถาบันอุดมศึกษาศึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


        หมายเหตุ :