« กลับหน้าหลัก « คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2551

ที่ 39/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 38/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)
ที่ 37/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวทิยาลัยขอนแก่น
ที่ 36/2551 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ที่ 35/2551 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธาน และกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี
           ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ 34/2551 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในระดับ 9-11 ตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 33/2551 เรื่อง การเลื่อนขั้นข้าราชการตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 32/2551 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสาขาวิชา
ที่ 31/2551 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 30/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 29/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ที่ 28/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะการพัฒนา
        ระบบงานและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดี  
ที่ 27/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 26/2551 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ที่ 25/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ 24/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ที่ 23/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ที่ 22/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
       
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 21/2551 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการกำหนดอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอุทธรร์ร้องทุกข์
       และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)   
ที่ 20/2551 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ที่ 19/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้
ที่ 18/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ที่ 17/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ 16/2551 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตามผลการรับฟัง
       ความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ 15/2551 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ
ที่ 14/2551 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งอธิการบดี
ที่ 13/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ที่ 12/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ
       
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ที่ 11/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ที่ 10/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ 9/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตตมศักดิ์ ประจำปี 2551
ที่ 8/2551 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ที่ 7/2551 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการกำหนดอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
       ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ที่ 6/2551 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าทคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม
       
ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) เพิ่มเติม
ที่ 5/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการขอข้าราชการพลเรือนใน
       สถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ที่ 4/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ที่ 3/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
ที่ 2/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ 1/2551 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์


        หมายเหตุ :