« กลับหน้าหลัก « คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2550

ที่ 39/2550
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 38/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ที่ 37/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 36/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
ที่ 35/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)
ที่ 34/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ที่ 33/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 32/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัย
ที่ 31/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ ชุดปี พ.ศ. 2550
ที่ 30/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 29/2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 28/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 27/2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่ 26/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อพิจารณากำหนดนโยบายและทิศทาง
การพัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ 25/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ 24/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ที่ 23/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี
ตา
มนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ 22/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 21/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 20/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2550
ที่ 19/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 18/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ก.บ.บ.)
ที่ 17/2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาคณาจารย์
ที่ 16/2550 เรื่อง ให้ลาออกจากการกรรมการสภาคณาจารย์ชั่วคราวและประธานสภาคณาจารย์ชั่วคราว
ที่ 15/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ 14/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ที่ 13/2550 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ที่ 12/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการ  พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ที่ 11/2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ที่ 10/2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
ที่ 9/2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ 8/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ที่ 7/2550 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ
ที่ 6/2550 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 5/2550 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 4/2550 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 3/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ชั่วคราว
ที่ 2/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ชั่วคราว
ที่ 1/2550 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

 


        หมายเหตุ :