Site menu:

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

          » พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 (...)

          
» พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 (...)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
     » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (...) 
         » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547 (...)
          » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544 (...)