***************

รายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป....
ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561
*******************************************************
สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่... คลิกที่นี่ค่ะ
*******************************************************
กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561  คลิกที่นี่
*******************************************************
หนังสือขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 คลิกที่นี่
*******************************************************
ผลิตโดย.. งานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Back