Untitled Document

ราคา/คืน

ลักษณะห้อง บริการ อุปกรณ์ภายในห้อง
บุคคลทั่วไป
ห้องพัก 700.00 เตียงเดี่ยว อาหารเช้า 2 ท่าน/ห้อง แอร์, ทีวี, ตู้เย็น, น้ำอุ่น, น้ำเปล่า 2ขวด
เตียงคู่
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น *
ห้องพัก 600.00 เตียงเดี่ยว อาหารเช้า 2 ท่าน/ห้อง แอร์, ทีวี, ตู้เย็น, น้ำอุ่น, น้ำเปล่า 2ขวด
เตียงคู่
สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น,ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ**
ห้องพัก 650.00 เตียงเดี่ยว อาหารเช้า 2 ท่าน/ห้อง แอร์, ทีวี, ตู้เย็น, น้ำอุ่น, น้ำเปล่า 2ขวด
เตียงคู่
เงื่อนไข
  • *แสดงบัตรนักศึกษา หรือ บัตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ยังไม่หมดอายุ
  • **แสดงบัตร ศิษย์เก่า หรือ หลักฐานที่เเสดงสถานะเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ