งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น b สวัสดิการบุคลากร งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ b

             การให้สวัสดิการต่าง ๆ นอกเหนือจากส่วนที่ได้รับแล้ว งานเวชระเบียนและสถิติเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ทางคณะกรรมการและบุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมประชุมกัน ในวันที่ 24 กันยายน 2550 โดย  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 มีมติดังนี้

การลาออก

การเสียชีวิต