รายชื่อสมาชิก ชมรมวิ่งสุข สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท่านใดรายชื่อตกหล่นโปรดส่งมาให้นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร: ksuriy@kku.ac.th

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

สังกัด

เบอร์โทร

1

ผ.ศ สุชาติ อารีมิตร

ภาควิชาศัลย์ฯ
(ประธานชมรม)

63533

2

ผ.ศ โฆสิต แจ้งสกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา
(รองประธานชมรม)

01-7399226

3

นายเฉลยศิลป์ แพงมา

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(นายทะเบียน)

 

4

นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร

 

งานเวชระเบียน ร.พ ศรีนครินทร์(ปฏิคม)

081-6703578

5

ร.ศ เชิดชัย ตันติศิรินทร์

ภาควิชาศัลย์ฯ

 

6

ผ.ศ เนสินี ไชยเอีย

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชุน

01-7081866

7

อ.สมนึก ปิ่นทอง

ผอ.กองกิจการนักศึกษา

01-8731501

8

ผ.ศ วิชิต เผือกนอก

ร.ร สาธิตมอดินแดง

06-7178697

9

ผ.ศ ลิขิต อมาตยคง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

12009

10

อ.สมภพ พระธานี
ภาควิชาศัลยศาตร์ มข.
 

11

นายสุพรรณ ท้าวอนนท์

“

043-363713

12

นางสุกานดา ยิ่งเจริญกิจขจร

“

043-348259

13

นายอนันท์ นามสี

“

043-363713

14

นายวิบูลย์ ดวงจันทร์

“

043-363634

15

น.ส ชุติมา วงศ์สมศรี

“

043-363634

16

นายสิทธิศักดิ์ ภูลายขาว

“

043-363713

17

นางสัมฤทธิ์ แพงมา

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์

 

18

นายถาวร ศรีสุทธิพันธ์

“

 

19

นายสุวัฒน์ สามัคคี

คณะแพทยศาสตร์

043-363634

       

20

นายอภิชาติ ภูนาวัง

กองกิจการนักศึกษา

01-7170419

21

นายน้อย มุ่งหมาย

“

 

22

นายสมชัย เทียมใสย

คณะแพทยศาสตร์

 

23

นางไกรวาส แจ้งเสม

ภาควิชาวิสัญญี

09-9431822

24

นางยุวดี หันตุลา

“

 

25

นางสุเจตนา ภูมิสวาท

“

 

26

นายประมวล เปลี่ยนผึ้ง

กองคลัง ตึกอธิการบดี

 

27

นางกันยา ชลวิสุทธิ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

 

28

นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย

งานรักษาความปลอดภัย มข.

 

29

นายสมชัย เทียมใสย์

งานรับส่งผู้ป่วย

 

30

นายประดิษฐ์ เพียรักษา

   

31

นางทองปอนด์ เพียรแก้ว

กองกลาง รปภ.

 

32

นายวิลม โคตรหนองปิง

งาน รปภ.

 

33

นายธนภูมิ นามมุง

“

 

34

นายสรพงษ์ ทับบุญ

“

 
       

35

นางบัวไข ใสยาสน์

   

36

น.ส นิอร ใจดี

ร.พ ศรีนครินทร์

 

37

น.ส กมลทิพย์ เบ้าหนองบัว

“

 

38

นายนันทวิช ขันโพธิ์น้อย

คณะเกษตรศาสตร์ มข.

 

39

นายน้อย มุ่งหมาย

กองกิจการนักศึกษา

 

40

นายกุศล เหล่าธิ

สำนักวิทยบริการ

 

41

นายน้อย ไชยนอก

“

 

42

นายอาทิตย์ ปทุมชัย

“

 

43

นางยุวดี หันตุลา

คณะแพทยศาสตร์ มข.

 

44

นางสุเจตนา ภูมิสวาสดิ์

“

 

45

นายเกษม เปรมประยูร

นักศึกษาปริญญาโท

 

46

นายอภิชาติ ภูนาวัง

งานกีฬา

 

47

นายคำปลิว นามมา

กองกิจฯ

 

48

นายคำเผย ภูนาวัง

กองอาคาร

 

49

นายสุบิน มิตตะรัก

คณะแพทย์ฯ

 

50

นายสุวัฒน์ สามัคคี

“

 

51

นายบุญหนา ศิริสมพงษ์

“

 

52

นางยุวดี หันตุลา

ภาควิชาวิสัญญี

 

53

นายศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

 

54

นายคมสัน คำศิลา

ศูนย์คอมพิวเตอร์

 

55

นางกาญจนา อุปปัญ

แพทย์วิสัญญี

 

56

นายดิเรก อุปปัญ

ศูนย์คอมฯ

 

57

นายบุญช่วย พลเรือง

คณะแพทย์ฯ

 

59

นายทองคำ ทาวันละ

“

 

60

นายสิทธิศักดิ์ โนนศรี

“

 

61

นายประเสริฐ ทุมมา

“

 

62

นายพรศิริ โพธิ์ศรี

งานซ่อมบำรุง คณะแพทย์ฯ

 

63

นางไพรัตน์ งอกสิน

คณะแพทย์

 

64

นายศุภกร ขรรค์แก้ว

คณะเทคนิคการแพทย์

 

65

นางบัวเรียน ขรรแก้ว

คณะแพทย์ศาสตร์

 

66

นายครรชิต จันโทร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.

 

67

นายศุภชัย สมบัติทา

“

 

68

นายมี เขียวแป้

หัวหน้างานกายอุปกรณ์เสริมและเทียม

 

69

นายสุธี คลังแสง

คณะแพทยศาสตร์

 

70

นายเจนณรงค์ ใจบุญ

คณะแพทยศาสตร์

 

71

นายดุสิต เพียรทอง

52/189 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

086-2501992

72

นางนิภา สิงหามาตย์

243 ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

089-8630131

74

นางปิ่นนภา กำหนดศรี

งานสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยนอก รพ.ศรีนครินทร์ มข.

087-2387726

75

นายยงยุทธ์ พิมพดี

337/304 หมู่บ้านไทย ถ.มิตภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

086-5796869

76

นายอภิชิต ขันโอฬาร

174 หมู่ที่ 12 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

0000

77

นางทับทิม บุญแก้ว

123/203 ม.7 ถ.ริมบึง ต.บ้านเป็ด เมือง จ.ขอนแก่น

085-6082971 tubtim2@hotmail.com

78

นายสายลม มีศิลป์

40/2 ถ.หน้าศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กกก

79

นายวุฒิชัย หาคุณ

40/2 ถ.หน้าศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กกก

80

นายพัฒน์ อินอุ่นโชติ

19 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กกก

81

นายชัยวัฒน์ ลีพฤติ

งานเวชระเบียนและสถิติ รพ ศรีนครินทร์ มข.

 

82
ร.ศ สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ ภาควิชาจักษุ ร.พ ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. somk_as@kku.ac.th
83
น.ส จีรนันท์ คามตะศิลา หอผู้ป่วย 3ฉ ร.พ ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. jeerananda3@yahoo.com
84
น.ส อภิรดี เมืองแก้ว หอผู้ป่วย 3ฉ ร.พ ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. -
85
น.ส สุภักษร คำจันวงศา หอผู้ป่วย 3ฉ ร.พ ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. -
86
นายอนุวัฒน์ เค้าสงค์ หอผู้ป่วย 3ฉ ร.พ ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. -
87
นายเจริญ นามสีฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. -
88
นายโพธินันท์ วงษ์พันตรี - -
89
นายสำราญ ทองประกอบ - -
90
นายสำรอง ท้าวอนนท์ คณะแพทยศาสตร์ มข. -
91
นางลำดวน ท้าวอนนท์ คณะแพทยศาสตร์ มข. -
92
นายชาญยุทธ หันตุลา 350/112 ม.3 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น -
93
นายทรงยศ กุลไธสง 123/878 ม.16 มข. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น -
94
นายวีระนนท์ วรประคุณ - -
95
นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง - -
96
ร.ศ.ฉวี เย็นใจ คณะวิทยาศาสตร์ มข. -
97
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริฉัตร ประจะเนย ์ คณะแพทยศาสตร์  
98
รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  กฤษณะพันธ์ คณะแพทยศาสตร์  
99
รศ.วรรณภา อิชิดะ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ มข. 63263
       

กลับหน้าแรกครับ