กลุ่มบริการเวชระเบียนผู้ป่วนใน

มีบุคลากรที่มีคุณภาพ บริการทุกระดับ ประทับใจ มีรายนามดังนี้

ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
  1. รับประวัติผู้ป่วยพร้อมใบแจ้งยอดผู้ป่วยประจำวันบนหอผู้ป่วย
  2. จัดแยกโอพีดีการ์ดและเวชระเบียนออกจากกัน
  3. จัดเรียงเวชระเบียนตามแบบฟอร์มของโรงพยาบาล
  4. นำเวชระเบียนที่จัดเรียงเสร็จแล้วป้อนข้อมูลบันทึกการรับคืน
  5. ถ้าสรุปแล้ว ส่งไปหน่วยลงรหัสโรค และสะแกน
  6. นำโอพีดีการ์ดลงทะเบียนส่งคืนหน่วยค้นบัตร 
    ถ้าเวชระเบียนตรวจสรุปเสร็จแล้ว

      ถ้าไม่สรุป