<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="874"%> Untitled Document

 

นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร
  
     
 
 
     
 

ชื่อ-สกุล (Thai.) :

นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร
ชื่อ-สกุล (Eng.) : MR.Suriyaporn Yingcharoenkitkajohn
เบอร์โทร :

081-6703578
043-348259

อีเมล์ :  ksuriy@kku.ac.th
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีดชั้น3
 
 
วุฒิการศึกษา
 
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
ภาระงาน
 

1 .เก็บเวชระเบียนผู้ป่วยจากหอผู้ป่วย
2. จัดเรียงเวชระเบียนผู้ป่วยและตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนใน ขั้นต้น
3. ป้อนข้อมูลการรับคืนเวชระเบียนผู้ป่วย
4. ติดตามทวงเวชระเบียนที่ไม่ส่งคืนหลังการจำหน่ายผู้ป่วยจากหอ ผู้ป่วย
5. ลงบันทึกส่งบัตรตรวจโรคและนำส่งกลุ่มบริการค้นบัตร/เก็บบัตร ตรวจโรค
6. ทำแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อจัดเก็บเข้าตู้ระบบการจัดเก็บ
7. แยกเตรียมเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อเตรียมจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วย
8. จัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยเข้าตู้ระบบการจัดเก็บและตรวจสอบความ ถูกต้อง
9. จัดแยกประวัติผู้ป่วยที่ SCAN เสร็จ
ภาระงานรอง
1. เก็บเวชระเบียนบนหอผู้ป่วยในวันหยุดราชการ
2. ปฏิบัติหน้าที่ ที่เวชระเบียนฉุกเฉิน
3. ค้นเวชระเบียน/บัตรตรวจโรคเพื่อการศึกษาวิจัย การประกันชีวิต   คดีความ และอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาประจำวัน
3. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่หน่วยงานกำหนด
4. ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว

คุณภาพในการทำงาน (มีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน )
1. มีการวางแผนการจัดเก็บ การตรวจสอบความถูกต้อง การเตรียม ทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยรับไว้
2 มีการวางแผนการทวงตามเวชระเบียนผู้ป่วยรับไว้
3.ร่วมประชุมปรึกษาหารือหรือมีส่วนร่วมกับบุคลากรภายในหน่วยงานในการหาวางแผนและหาแนวทางในการปฏิบัติงาน

คุณภาพในการทำงาน ( มีความสามารถด้านการปฏิบัติงาน )
1. นำองค์ความรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการศึกษา อบรม และ ประสบการณ์การทำงานมาพัฒนาหน่วยงาน
2. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด
ด้านมีความสามารถด้านการติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
1. มีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการประเมิน  ตัวเอง ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
2. จัดเก็บปัญหาหรือข้อมูลความผิดพลาดในการปฏิบัติงานนำมา หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
ด้านการพัฒนาและองค์ความรู้
1. อบรมการระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล
2. อบรมการทำWEB SIT
ด้านการบริการ
เป็นผู้ให้บริการที่ดีเช่น  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความยินดี มี  คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก   กระตือรือร้นที่จะให้บริการ และบริการด้วยความประทับใจ
การบริหารจัดการ
1. ดูแลคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
2. ดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักการ ป้องกันความเสี่ยง รวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. สามารถปฏิบัติงานแทนผู้ร่วมงานอื่นและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมายได้ทันที
ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. เก็บเวชระเบียนผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยทันตามระยะเวลาที่กำหนดและ มีความถูกต้อง
2. จัดเรียงเวชระเบียนผู้ป่วยและตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนใน ขั้นต้นทันตามระยะเวลาที่ กำหนดและมีความถูกต้อง
3. ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการรับคืนเวชระเบียนผู้ป่วยทันตาม  ระยะเวลาที่ กำหนดและมีความถูกต้อง
  ด้าน การให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ให้การบริการผู้มาใช้บริการด้วยความยินดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก   กระตือรือร้น มีข้อร้องเรียนน้อยที่สุด
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
1. เรียงเวชระเบียนผู้ป่วยและตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย ในขั้นต้นเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดและมีความถูกต้อง
2. ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการรับคืนเวชระเบียนผู้ป่วยเสร็จทันตาม ระยะเวลาที่กำหนดและมีความถูกต้อง
3. มีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
ด้านการสร้างสมประสบการณ์จนเชี่ยวชาญในวิชาชีพหรือหน้าที่ 
นำองค์ความรู้ด้านต่างๆและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการศึกษา อบรม  และจากประสบการณ์ทำงาน มาจัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงาน
ด้านการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. มีการประชุมกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน
2. สามารถปฏิบัติงานอื่นหรือแทนเจ้าหน้าที่อื่น กรณี ขาด ลา
 ด้าน การทำงานอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมสม่ำเสมอ
1. ข้อมูลของผู้ป่วยเป็นความลับอย่างที่สุด
2. ทำงานอย่างมีสติมีความถูกต้องเที่ยงตรงตามหลักวิชาโดยยึด ประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
ความชำนาญเป็นพิเศษ หรืองานวิจัย
ดูแล WEBSIT ของหน่วยงาน
ดูแล WEBSITของผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดูแล WEBSITของ ชมรมวิ่งเพื่อสุข

งานวิจัย
ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัด จังหวัดขอนแก่น
ความชำนาญการ

 1. จัดทำเว๊บไซต์
 2. รับสอนมวยไทย ชั้นเชิงการต่อสู้ แบบมวยไทย
 3. การวิ่งระใกล้ -ไกล

ด้านสังคม

 1. เป็นกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัด 2550-2553
 2. ผู้ช่วยนายทะเบียนชมรมวิ่งเพื่อสุข
 3. เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งขอนแก่นมาราธอน
 4. เป็นผู้จัดการทีมกรีฑาบุคลากรทางการศึกษาร่วมแข่งขัน 2 - 9 พ.ค 2551 ณ มหาวิทยาลยนเรศวร
 5. เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งหนองตาไก้มินิมาราอน
 6. เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเป็นเป็ดมินิมาราธอน
 7. เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งจากวันแม่ถึงวันพ่อ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
 8. เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งขอนแก่นมาราธอน 25 ม.ค 2552
 9. เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งกาฬสินธุ์ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 8 ก.พ 52
 10. เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งหนองพอกฮาร์ฟมาราธอน
 11. เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งอุบลรัตน์มินิมาราธอน
 12. เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลกรคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1-8 พ.ค 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วิ่ง800 เมตร 2.30 นาที เหรียญทองแดง วิ่ง 4*400 เมตร ได้เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญทองแดง

กลับหน้าแรก