<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>

โครงการทอง/บัตรจ่ายตรง

โครงการทอง/บัตรจ่ายตรง

มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีการติดต่อสื่อสารด้วยสารสนเทศที่ทันสมัย

มีรายนามบุคลากรดังนี้

  1. น.ส รำพรรณ  ภัทรนิตย์  ที่ปรึกษา
  2. นายสุวิทย์  นาแข็งฤทธิ๋
  3. น.ส สุกัญญา สุทธิรณ
  4. น.ส.ชรินรัตน์ สีเสมอ
  5. น.ส.ศรัญญา หมุนสา

เซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน ผูกสัมพันธ์ไมตรีฮักแพงกันเอาไว้
ไผทำดีให้ซอยยู้ซูกันอย่าย่านหลื่น ไผขี้ฮ้ายกะไขแก้แม่นซอยกัน
ข่าวเด่นประจำวัน (ksuriy@kku.ac.th) ข่าวทุกด้าน แสดงผลแบบ Tab Ajax
รวมรวมโดย นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร