<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document

 

ขอให้ฝนตกทั่วฟ้า

 

กลุ่มบัตรใหม่่

มีหน้าที่ดังนี้

กลุ่มบัตรใหม่ ทุก ๆ ท่านผ่านประสบประการณ์การทำงานที่ดีเยี่ยมทุก ๆ ท่าน ดังมีรายนามดังนี้

  1. นางสุวรรณี มหาวีระวัฒน์ ที่ปรึกษากลุ่ม
  2. นางนภา  ศรีเสาร์  หัวหน้ากลุ่ม
  3. นางประสิทธิ์  ชาแก้ว
  4. น.ส ประไพพักตร์  นาอุดม
  5. น.ส จุฬารัตน์  วิชาชัย
  6. น.ส ฐิติรัตน์  มูลศรี
  7. น.ส ทองนาค  นามสนิท
  8. น.ส นุช  แก้วบุญเรือง

com5

 

หมายเหตุ รายชื่อกลุ่มได ผิดพลาดหรือตัวสะกดผิด ฯ โปรดส่ง: Ksuriy@kku.ac.th

 

Ҥҹѹ PTT