ถาม - ตอบ เรื่อง หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 
ผู้มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

1. ถาม : กรณีที่มีการยกเลิกการเรียกเก็บเงิน 30 บาท ผู้ป่วยยังสามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ได้เนื่องจากเป็นการยกเลิกการเก็บค่าบริการทางการแพทย์ 30 บาท ในการรักษาแต่ละครั้ง (โดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป) ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหรือวิธีการใชัสิทธิ รวมไปถึงขั้นตอนการรับบริการยังคงเหมือนเดิม

2. ถาม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

3. ถาม : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ใช้สิทธิได้ เนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น แต่ถ้ามีสิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้ก็ไม่สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้

4. ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งพักราชการและอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาคดี สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากผลคดียังไม่สิ้นสุดจึงถือว่าบุคคลดังกล่าวังมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

5. ถาม : มารดาสัญชาติไทย สมรสกับบิดาสัญฃาติใต้หวัน และบุตรเกิดในประเทศไทย บุตรจะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม?่

ตอบ : หากบุตรได้รับสัญชาติไทยก็สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้

6. ถาม : เป็นลูกจ้างร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากกฏหมายเจ้าของกิจการต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และต้องทำประกันสังคมให้กับลูกจ้างทุกคน

7. ถาม : มีบุตรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยรัฐบาล แต่ทางมหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการพิเศษเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

ให้พนักงานและครอบครัวในวงเงินจำกัด บิดามารดาจะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้

8. ถาม : ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุแล้ว สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ใช้สิทธิได้

9. ถาม : หากสงสัยว่ามีสิทธิใดในการรักษาพยาบาล สามารถตรวจสอบสิทธิได้จากที่ไหนบ้าง?

ตอบ : 1. โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน

2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่

4. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานใหญ่

5. สายด่วน สปสช.โทร 1330 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมง (ทั้งนี้ให้เตรียมหมายเลขประจำตัวประชาชนด้วย)

10. ถาม : ต้องการมีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต้องทำอย่างไร?

ตอบ : 1. เตรียมเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอทำบัตรมีชื่ออยู่

หากพักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้านให้เตรียมหลักฐานเพิ่เติมได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัยอยู่จริงหนังสือรับรองของเจ้าบ้านหรือ

ผู้นำชุมชน หรือใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่มีชื่อตนเอง ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก สัญญาเช่าพัก ฯลฯ ที่แสดงว่าผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ

2. สถานที่ลงทะเบียนกรุงเทพฯ ติดต่อลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต ต่างจังหวัด ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลของรัฐ

หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในวันเวลาราชการ หรือ ติดต่อที่ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพชั้น M สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท สายด่วน

สปสช. โทร 1330

11. ถาม : ต้องการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำอย่างไร?

ตอบ : การเข้ารับบริการมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้ารับการรักษา ณ หน่วยบริการตามสิทธิ

2. แสดงความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนปละบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกครั้ง (เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

ใช้สำเนาสูติบัตร)

3. ควรไปรักษาในวัน - เวลาราชการ

4. กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน หากไม่สามารถเข้ารับการรักษา ณ หน่วยบริการตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการ

อื่นที่เข้าร่วมโครงการที่ใกล้ที่สุดได้

12. ถาม : ย้ายมาพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ แต่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเดิมที่หน่วยบริการต่างจังหวัด ทำอย่างไรจึงจะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษาสุขภาพที่กรุงเทพฯได้?

ตอบ : กรณีที่ 1 ถ้าย้ายชื่อมาอยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพฯแล้ว ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) และสำเนาทะเบียนบ้าน ติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงานเขตใกล้บ้าน

กรณีที่ 2 ถ้าไม่ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน ต้องมีหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) และสำเนาทะเบียนของตนเองที่มีชื่ออยู่ในต่างจังหวัดสำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัยอยู่จริงพร้อมหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน/ผู้นำชุมชน หรือใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่มีชื่อตนเอง ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก นำไปยื่นลงทะเบียนที่สำนักงานเขตใกล้บ้าน

13. ถาม : บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าหาย ต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ : ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอทำบัตรใหม่ ณ สถานที่ที่รับลงทะเบียนทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

14. ถาม : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สามารถออกหนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้ ต้องเป็นเจ้าบ้านหรือผู้นำชุมชนที่จะออกหนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริงได้

15. ถาม : ประธานชุมชน สามารถลงทะเบียนทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าแทนลูกบ้านได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ หากมีหยังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ลงทะเบียนแทน

16. ถาม : บุคคลเร่ร่อน ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่มีทะเบียนบ้านสามารถทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ต้องไปดำเนินการพิสูจน์การเป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ก่อน จึงจะสามารถทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้

17. ถาม : เด็กแรกเกิด มารดานำชื่อเข้าทะเบียนบ้านของตัวเองในกรุงเทพฯแต่พาเด็กไปฝากเลี้ยงที่ต่างจังหวัด ควรลงทะเบียนทำบัตรประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าที่ไหน?

ตอบ : ควรลงทะเบียนทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามพื้นที่ที่เด็กพักอาศัยอยู่จริง

18. ถาม : ผู้ป่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง สามารถลงทะเบียนทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ โดยแนะนำให้ย้ายชื่อเข้าในทะเบียนบ้านตามที่พักอาศัยอยู่จริงและนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

ไปลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนใกล้บ้าน หากไม่สามารถย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านได้ให้นำหลักฐานรับรองการพักอาศัยอยู่จริง (ใช้หลักฐานเช่นเดียวกับ

กรณีที่พักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้านในข้อ 10 )

19. ถาม : ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าระหว่างนอนรักษาในโรงพยาบาล จะขอย้ายหน่วยบริการประจำได้หรือไม่?

ตอบ : หากเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในจะไม่สามารถลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการใหม่ได ต้องรอให้สิ้นสุดการรักษาและมีการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก

โรงพยาบาลก่อน จึงจะสามารถไปลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการใหม่ได้ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการได้ 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ

(ตุลาคม-กันยายน ของปีถัดไป)

20. ถาม : เคยทำงานแล้วมีสิทธิประกันสังคม แต่ลาออกจากงานเกิน 6 เดือน หมดสิทธิประกันสังคมแล้ว แต่ตรวจสอบพบว่าฐานข้อมูลยังมีสิทธิประกันสังคม

อยู่ จะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้?

ตอบ : 1. ติดต่อขอรับใบรับรองการหมดสิทธิจากสำนักงานประกันสังคม

2. เตรียมหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง และใบรับรองการหมดสิทธิที่ได้จากสำนักงาน

ประกันสังคม

3. ติดต่อที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน สปสช. โทร 1330

สิทธิการรับบริการสาธารณสุข

การตรวจสุขภาพ

21. ถาม : การตรวจร่างกายประจำปี สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ แต่การตรวจสุขภาพในที่นี้หมายถึง การตรวจเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงหรือภาวะโรคระยะแรก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดภาวะเสี่ยงหรือ

รักษาพยาบาลตั้งแต่ระยะแรก ทั้งนี้แพทย์จะต้องมีการซักประวัติภาวะเสี่ยง ตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจทางห้องปฏิบัติการตามที่จำเป็น

ต่อภาวะเสี่ยงนั้นๆ

22. ถาม : การตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ไปใช้สมัครงาน จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม?่

ตอบ : ไม่ได เนื่องจากไม่เข้าข่ายการรับบริการสาธารณสุขจำเป็นต่อสุขภาพ

23. ถาม : ผู้ป้วยไปโรงพยาบาลขอตรวจน้ำตาลและไขมันในเลือดเพิ่มเติม เนื่องจากสงสัยว่าจะเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจะใช้สิทธิบัตร

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : หากแพทย์พิจารณาแล้วพบว่าผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยง สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพได้

24. ถาม : การตรวจเลือดหาพาหนะของโรคธาลัสซีเมีย ในมารดาและบิดากลุ่มเสี่ยง ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ใช้สิทธิได้

การรับวัคซีนป้องกันโรค

25. ถาม : เด็กอายุ 3 ปี ฉีควัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ ไม่อยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กไทย

26. ถาม : พาเด็กอายุ 2 เดือนไปรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ของรัฐ จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ เนื่องจากเป็นการรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

27. ถาม : อายุ 15 ปี ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กไทยการให้วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี จะให้ในเด็กแรกเกิดเด็กอายุ 2 เดือน และ 6 เดือน หากอายุเกิดกำหนดและต้องการฉีควัคซีนต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

28. ถาม : ถูกสุนัขกัด แพทย์ให้ฉัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ใช้สิทธิได้เนื่องจากเป็นการรักษาพยาบาล

การตั้งครรภ์และคลอดบุตร

29. ถาม : ตั้งครรภ์ 9 เดือน ครบกำหนดคลอด ขอให้แพทย์ผ่าตัดทางหน้าท้องเนื่องจากกลัวการเจ็บครรภ์ จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้เนื่องจากไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

30. ถาม : สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการฝากครรภ์ได้กี่ครั้ง?

ตอบ : ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เนื่องจากเป็นการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์

31. ถาม : สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการคลอดบุตรได้กี่ครั้ง?

ตอบ : ใช้สิทธิได้ 2 ครั้ง โดยนับจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ (เริ่มนับการใช้สิทธิตั้งแต่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่งชาติ พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้)

32. ถาม : หญิงตั้งครรภ์ สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการตรวจไวรัสตับอักเสบบีได้หรือไม่?

ตอบ : ได้

33. ถาม : ต้องการทำอัลตราซาวด์ เพื่อดูเพศเด็กในครรภ์ สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากเป็นการตรวจเกินความจำเป็นและไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

34. ถาม : การตรวจน้ำคร่ำในหญิงตั้งครรภ์ สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : หากแพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง และจำเป็นต้องได้รับการตรวจสามารถใช้สิทธิได้

35. ถาม : มีบุตรมาแล้ว 2 คน ก่อนเริ่มโครงการ ต่อมาพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้ ผู้มีสิทธิจึงได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำและขอใช้สิทธิคลอดบุตรคนที่ 3 ได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ เนื่องจากถือว่าเป็นการคลอดบุตรครั้งที่ 1 หลังจากเริ่มโครงการ

36. ถาม : คลอดบุตร 2 ครั้ง โดยชำระเงินค่าคลอดเองทั้ง 2 ครั้ง ในการคลอดครั้งที่ 3 จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการคลอดบุตรมาก่อน สามารถใช้สิทธิได้?

ตอบ : หากยังไม่เคยใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการคลอดบุตรมาก่อน สามารถใช้สิทธิได้

37. ถาม : อายุ 17 ปี ตั้งครรภ์แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบิดาซึ่งเป็นข้าราชการ จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการคลอดได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากยังมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ (บุตรข้าราชการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล จะต้องเป็นบุตรลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 3 และยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายคือ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือจดทะเบียนสมรส)

38. ถาม : ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการคลอดบุคร ได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ โดยติดต่อขอรับหนังสือรังรองว่ายังส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือนที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ

การวางแผนครอบครัว

39. ถาม : ไปปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัว สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมสุขภาพ

40. ถาม : ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ต่างจังหวัด คลอดบุตรที่กรุงเทพฯ แพทย์ระบุว่าเป็นภาวะฉุกเฉิน ต้องการทราบว่าจะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการทำหมันด้วยได้หรือไม่?

ตอบ : ใช้สิทธิได้ทั้งการคลอดบุตรและการทำหมัน

41. ถาม : ทำหมันแล้วต้องการแก้หมัน จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้

การบริการทันตกรรม

42. ถาม : ใช้สิทธิบัตรประกันสุในการเคลือบฟลูออไรด์ได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ หากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอ

43. ถาม : ใส่ฟันปลอมใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ เฉพาะการใส่ฟันปลอมฐานพลาสติก ทั้งนี้ให้ไปรับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิ

44. ถาม : มีอาการอักเสบจากฟันคุด ทันตแพทย์ต้องผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุดสามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ ถือว่าอยู่ในสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม

45. ถาม : ผู้ป่วยปากเหว่งเพดานโหว่ ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว ต่อมาแพทย์แจ้งว่าต้องดัดฟันเพื่อให้สามารถใช้บดเคี้ยวอาหารได้ กรณีจะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากมีช้อบ่งชี้ทางการแพทย์

46. ถาม : การถอนฟันที่ดีออกเพื่อทำการจัดฟัน สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากเป็นการกระทำเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

การตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล

47. ถาม : ผู้ป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซี จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษาได้หรือไม่?

ตอบ : ใช้สิทธิได้ เพราะเป็นการรักษาพยาบาล

48. ถาม : การผ่าตัดเอาเหล็กที่ดามขาออก สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ใช้สิทธิได้ เนื่องจากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งนี้ให้ไปรับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิ

49. ถาม : ผู้ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย จำเป็นต้องปลูกถ่ายไขกระดูก สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่สามารถใชิสิทธิได้ เนื่องจากการปลูกถ่ายไขกระดูก ถือว่าเป็นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ซึ่งไม่อยู่ในความคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์

50. ถาม : ผู้ป่วยเคยผ่าตัดเปลี่ยนไต ต้องการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรับยากดภูมิคุ้มกัน ได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากเป็นการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะไม่คุ้มครอง

51. ถาม : ผู้ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ต้องได้รับการฟอกเลือดล้างไต สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ได้ เป็นบริการทางการแพทย์ที่ไม่อยู่ในความคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์

52. ถาม : สายตาเขตั้งแต่กำเนิด จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ได้ หากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

53. ถาม : สายตาสั้นต้องการทำเลสิก ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ได้ ถ้าเป็นความต้องการของผู้ป่วย แต่กรณีที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าสายตาสั้นมาก จนไม่สามารถแก้ไขได้โดยการใส่แว่นตาเพียงอย่างเดียว และมีความจำเป็นต้องทำเลสิก ก็สามารถใช้สิทธิได้

กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ค่าเสียหายเบื้องต้น 15,000 บาท หรือส่วนเกินที่มีสิทธิเบิก ค่าใช้จ่ายจากกองทุนผู้ประสบภัยจากรถตาม พรบ. บุคคลที่ 3 ให้คุณมอบอำนาจ พร้อมสำเนาหลักฐาน เอกสารที่จำเป็น พร้อมลงชื่อกำกับ มอบให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลแทน ยกเว้นส่วนที่เกินหรือไม่มีสิทธิตาม พรบ. บุคคลที่ 3 ให้ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

54. ถาม : เป็นต้อกระจกต้องรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมจะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ได้ เนื่องจากเป็นการรักษาพยาบาล

55. ถาม : ผู้ป่วยเป็นนิ่ว แพทย์ต้องรักษาโดยวิธีการสลายนิ่ว สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ใช้สิทธิได้ หากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

56. ถาม ; การทำบอลลูนหัวใจ สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ใช้สิทธิได้

57. ถาม : ผู้ป่วยเด็กออทิสติก ต้องบำบัดรักษาด้านพัฒนาการและมีค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม เช่น อรรถบำบัด กิจกรรมบำบัด ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกิจกรรมดังกล่าวได้หรือไม่ ?

ตอบ : ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ หากแพทย์เห็นว่าเป็นขั้นตอนของการรักษาและผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องทำ สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้

58. ถาม : ไปทำศัลยกรรมเสริมจมูก และต่อมาจมูกมีการอักเสบติดเชื้อจะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษาได้หรือไม่ ?

ตอบ : ได้ เนื่องจากเป็นการรักษาภาวะเจ็บป่วย

59. ถาม ; บาดเจ็บจากการพยายามฆ่าตัวตาย เนื่องจากเจตนากระทำเพื่อประชดตัวเอง สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากไม่อยู่ในข้อยกเว้นของชุดสิทธิประโยชน์

60. ถาม : ผู้ป่วยมีอาการปวดขา แพทย์ตรวจแล้วให้รักษาด้วยการประคบสมุนไพร ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากการให้บริการแพทย์แผนไทย อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ โดยการให้บริการนั้นต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

61. ถาม : ต้องการนวดแผนไทยเพื่อคลายอาการปวดเมื่อย สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากเป็นความต้องการของผู้รับบริการและไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

62. ถาม : การตรวจร่างกายเพื่อประกอบคดีล่วงละเมิดทางเพศ ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ได้

63. ถาม : การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ทางนิติเวช ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ได้

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

64. ถาม ; ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า แพทย์ระบุว่าจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองหรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขของผู้มีสิทธิรับบริการสาธารณะสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้ยึดตามรายการยาในกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมรักษาได้ทุกโรค แต่หากแพทย์ผู้ให้การรักษาเห็นว่าจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ หน่วยบริการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้รับบริการได้

65. ถาม : ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง แพทย์ให้ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่ผู้ป่วยขอใช้ยานอกบัญชียาหลักฯ เนื่องจากเคยใช้แล้วอาการทุเลา ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงหรือไม่?

ตอบ : หากแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติสามารถรักษาได้ แต่ผู้ป่วยต้องการยานอกปัญชียาหลักฯ ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

ผู้ติดเชื้อ IHV และผู้ป่วยเอดส์

66. ถาม : ต้องการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม?

ตอบ : ได้ หากแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่ามีภาวะเสี่ยง

67. ถาม : เป็นผู้ติดเชื้อ HIV จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรับยาต้านไวรัสเอดส์ ได้หรือไม่?

ตอบ : ใช้สิทธิได้

68. ถาม : ผู้ติดเชื้อ HIV ต้องการรับยาต้านไวรัสเอดส์จะต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ : เข้ารับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

69. ถาม : ผู้ติดเชื้อ HIV จะขอรับบริการตรวจติดตามระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ โดยเข้ารับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิและให้แพทย์เป็นผู้พิจารณา

ทหารผ่านศึกและคนพิการ

70. ถาม : มีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ที่ไม่มีสิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้ สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้

71. ถาม : ทหารผ่านศึกชั้นที่ 1-3 และผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิจะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีขั้นตอนการใช้สิทธิอย่างไร?

ตอบ : เข้ารับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิ หากกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็นสามารถเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการอื่นของรัฐได้ทุกแห่ง

72. ถาม : ทหารผ่านศึกมีสิทธิข้าราชการบำนาญ จะขอใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้ ต้องใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

73. ถาม : ทหารผ่านศึกชั้นที่ 4 และครอบครัว สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการอื่นของรัฐได้ทุกแห่งหรือไม?

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขของทหารผ่านศึกได้ระบุให้สิทธิดังกล่าวเฉพาะทหารผ่านศึกชั้นที่ 1-3

74. ถาม : คนพิการเมื่อเจ็บป่วย จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ : 1. เข้ารับการรักษา ณ หน่วยบริการตามสิทธิ กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็น คนพิการสามารถเข้ารับบริการได้ ณ หน่วยบริการอื่นของรัฐได้ทุกแห่ง

2. แสดงความจำนงการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการเข้ารับบริการทุกครั้ง

3. แสดงบัตรประกันสุชภาพถ้วนหน้าพร้อมสมุดประจำตัวคนพิการ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้

(เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด)

75. ถาม : คนพิการทางการได้ยิน จะขอรับเครื่องช่วยฟังจะต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ : ให้ติดต่อที่หน่วยบริการตามสิทธิ เพื่อให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาหากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ หน่วยบริการตามสิทธิจะดำเนินการให้ต่อไป

76. ถาม : คนพิการมีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถใช้สิทธิในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้หรือไม่?

ตอบ : หากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ สามารถใช้สิทธิได้

การใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีเจ็บป่วยทั่วไป

77. ถาม : เจ็บป่วยทั่วไป จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่หน่วยบริการอื่นที่ไม่ใช่หน่วยบริการตามสิทธิได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้ ยกเว้นกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับการส่งต่อจากหน่วยบริการตามสิทธิ

78. ถาม : ผู้บริจาคโลหิตครบ 18 ครั้ง สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ทั่วประเทศหรือไม่?

ตอบ : ต้องเข้ารับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิ หากกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการอื่นที่เข้าร่วมโครงการที่ใกล้ที่สุดได้

79. ถาม : อสม.เข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะใช้สิทธิในการลดหย่อนค่าห้องพิเศษได้หรือไม่?

ตอบ : ตามระเบียนกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ได้ระบุให้สิทธิสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถลดหย่อนค่าห้องพิเศษได้ 50%

80. ถาม : พระภิกษุสงฆ์ เจ็บป่วยทั่วไปสามารถใช้สิทธิต่างพื้นที่ได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้ จะต้องเข้ารับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิ และจะใช้สิทธิข้ามเขตพื้นที่ได้ในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเท่านั้นโดยต้องแสดงใบประจำตัวพระภิกษุ (หนังสือสุทธิ) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

กรณีเด็กแรกเกิด

81. ถาม : เด็กแรกเกิดที่ยังไม่ได้แจ้งเกิด สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : หากเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้ สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการแจ้งเกิดและนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน แล้วนำหลักฐานไปให้หน่วยบริการเพื่อประกอบการใช้สิทธิและลงทะเบียน

82. ถาม : มารดาไปคลอดบุตรที่หน่วยบริการอื่น โดยเสียค่าใช้จ่ายเองหลังคลอด บุตรต้องเข้าตู้อบ บุตรสามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพได้หรือไม?

ตอบ : สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่แรกเกิด โดยต้องเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้

83. ถาม : มารดาใช้สิทธิประกันสังคมคลอดบุตรที่ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ หลังคลอดบุตรมีภาวะเจ็บป่วยต้องรับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลแต่มารดาได้เลือกลงทะเบียนกับบุตรเป็น รพ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี ตามที่อยู่ที่จะนำบุตรไปเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการรักษาบุตรที่ รพ.นครพิงค์ สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ทั้งนี้ รพ.นครพิงค์สามารถขอรับค่าใช้จ่ายกรณีรับการรักษาเด็กแรกเกิดป่วยต่างสาขาเขตพื้นที่ในครั้งนี้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

84. ถาม : เด็กแรกเกิดอายุ 2 วัน ป่วยและเสียชีวิตก่อนดำเนินการลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : .ใช้สิทธิได้ โดยหน่วยบริการที่ให้การรักษาสามารถเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ได้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กรณีสิทธิว่าง

85. ถาม : ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าตนเองมีสิทธิว่าง หมายถึงอะไรและต้องทำอย่างไรจึงจะได้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า?

ตอบ : สิทธิว่าง หมายถึง ผู้ที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและ ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ การทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้องไปติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียนพร้อมแสดงหลักฐานตามข้อ 10

86. ถาม : ผู้ป่วยยังไม่ได้ลงทะเบียนทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธิว่าง) เมื่อเจ็บป่วยต้องรับการรักษา จะต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ : - เข้ารับการรักษาในหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

- แจ้งใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

- แสดงหลักฐานเพื่อประกอบการใช้สิทธิและลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน ( ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้แสดงสูติบัตร) ทะเบียนบ้านที่มีชื่อตนเองอยู่ ( หรือหลักฐานรับรองการพักอาศัยอยู่จริงกรณีพักไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน )

87. ถาม : ผู้ป่วยมีสิทธิว่าง ลงทะเบียนแล้วระหว่างรอรับบัตรเกิดเจ็บป่วย จะใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ใช้สิทธิ์ได้ โดยนำหลักฐานที่ได้รับจากการลงทะเบียน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปรับบริการได้ที่หน่วยบริการที่เลือกลงทะเบียน

88. ถาม : ผู้ป่วยสิทธิว่าง เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนไม่เข้าร่วมโครงการด้วยอาการปวดท้องต้องผ่าตัดด่วน สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากผู้ป่วยที่จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ และมีหน่วยบริการประจำในระบบข้อมูลการลงทะเบียนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วเท่านั้น

กรณีอุบัติเหตุ / เจ็บป่วยฉุกเฉิน

89. ถาม : เจ็บป่วยฉุกเฉินหมายถึงอะไร ?

ตอบ : การเจ็บป่วยฉุกเฉิน หมายถึง โรคหรืออาการที่มีข้อบ่งชี้ดังนี้

- โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตของตนเองและผู้อื่น

- โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรง ต้องรักษาเป็นการเร่งด่วน

- โรคที่ต้องผ่าตัดด่วน หากปล่อยไว้อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

- โรคหรือลักษณะและอาการของโรคตามที่คณะกรรมการกำหนด

90. ถาม : การใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรณีอุบัติเหตุ สามารถใช้สิทธิที่หน่วยบริการอื่นที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำได้กี่ครั้ง ?

ตอบ : ใช้สิทธิได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้หากเป็นกรณีอุบัติเหตุจากรถต้องใช้สิทธิจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรถก่อน

91. ถาม : คนงานก่อสร้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ได้ ต้องใช้สิทธิจากกองทุนเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน

92. ถาม : ผู้ป่วยลื่นล้มในห้องน้ำ เข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการอื่น แพทย์ให้เอ็กซเรย์สมองคอมพิวเตอร์ (CT Brain Scan) โดยส่งตัวไปที่ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของเอกชน สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ใช้สิทธิได้ เพราะเป็นการตรวจวินิจฉัยที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถ

93. ถาม : หากเกิดอุบัติเหตุจากรถ จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพได้หรือไม่ ?

ตอบ : ต้องใช้สิทธิ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก่อน (ทั้งรถที่มีและไม่มี พ.ร.บ.) เมื่อใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ระสบภัยจากรถหมดแล้ว ส่วนเกินจึงจะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้

94. ถาม : ผู้ป่วยที่ขับขี่จักรยานยนต์ แล้วประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเอง ได้รับบาดเจ็บกระดูกหัก ต้องทำการผ่าตัด จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ? ( รถไม่มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ )

ตอบ : ในเบื้องต้น จะต้องใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก่อน หากยังมีค่ารักษาที่เกินจากสิทธิที่ได้รับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงจะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้

95. ถาม : ประสบอุบัติเหตุตกจากรถอีแต๋นขณะที่รถขับเคลื่อน จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ในเบื้องต้น จะต้องใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก่อน หากยังมีค่ารักษาที่เกินจากสิทธิที่ได้รับจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้

96. ถาม : ขี่รถจักรยานสองล้อถีบแล้วล้มเอง แขนหัก จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ได้ เนื่องจากรถจักรยานสองล้อถีบไม่ได้อยู่ในประเภทรถที่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กรณีส่งต่อ

97. ถาม : กรณีที่ญาติต้องการให้รถพยาบาลนำส่งผู้ป่วยกลับบ้านเนื่องจากไม่มีรถรับส่ง สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่สามารถใช้สิทธิได้

98. ถาม : ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีอาการปวดไหล่เข้ารับรักษาที่หน่วยบริการตามสิทธิ แพทย์ให้รักษาด้วยวิธีนวดแผนไทย แต่หน่วยบริการตามสิทธิไม่มีบริการ จึงต้องส่งตัวไปรักษายังหน่วยบริการอื่น ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่?

ตอบ : ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยผู้ป่วยจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากหน่วยบริการตามสิทธิ

99. ถาม : ผู้ป่วยมีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่กรุงเทพฯ ไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัด หกล้มศรีษะกระแทกพื้น เข้ารักษาที่โรงพยาบาลชุมชน แพทย์วินิจฉัยว่าต้องได้รับการผ่าตัดสมองด่วน จึงส่งตัวไปรักษาโรงพยาบาลประจำจังหวัด ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินค่ารถพยบาลหรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ต้อง เนื่องจากการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อส่งรักษาระหว่างหน่วยบริการอยู่ในความคุ้มครองของสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า( โรงพยาบาลชุมชน สามารถขอรับค่าพาหนะในการส่งต่อครั้งนั้นได้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า )

100. ถาม : ผู้ป่วยมีสิทธบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ต่างจังหวัด ประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพฯ หลังจากออกจากโรง

พยาบาลแพทย์นัดติดตามผล จะต้องใช้หนังสือส่งตัวจากหน่วยบริการตามสิทธิหรือไม่ ?

ตอบ : ผุ้ป่วยต้องติดต่อรับขอใบส่งตัวจากหน่วยบริการตามสิทธิ หรือหากหน่วยบริการตามสิทธิสามารถรักษาได้ ให้ผู้ป่วยไปใช้บริการยังหน่วยบริการตามสิทธินั้น

กรณีการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

101. ถาม : บุตรชายอายุ 3 ขวบ แพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคผนังหัวใจรั่ว ต้องรักษาโดยการผ่าตัดซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : สามารถใช้สิทธิได้ โดยพาบุตรไปพบแพทย์ที่หน่วยบริการตามสิทธิ เพื่อการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา หากเกินขีดความสามารถ โรงพยาบาลจะส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพต่อไป

102. ผู้ป่วยเป็นมะเร็ง ปากมดลูก แพทย์วินิจฉัยว่าต้องรักษาโดยการฝั่งแร่ จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่?

ตอบ : สามารถใช้สิทธิได้หากแพทย์วินิจฉัยว่ามีความจำเป็นต้องรักษาโดยวิธีนี้

การจ่ายเงินข่วยเหลือเบื้องต้น

กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (มาตรา 41)

103. ถาม : กรณีผู้ป่วยใข้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าและได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลจะต้องทำอย่างไร?

ตอบ : ผู้ป่วยสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา 41 โดยการยื่นคำร้อง ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. การยื่นด้วยตนเองที่หน่วยรับคำร้อง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาในจังหวัดนั้น)

2. การส่งคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งไปที่ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาในจังหวัดนั้น (การยื่นคำร้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นคำร้อง)

104. ถาม : การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ตามมาตรา 41 มีอัตราการจ่ายเงินอย่างไร ?

ตอบ : การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของแต่ละจังหวัด แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกิน 200,000 บาท

2.สูญเสียอวัยวะหรือพิการ จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกิน 120,000 บาท

3.บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท

105. ถาม : การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 ต้องยื่นภายในกี่วัน ?

ตอบ : ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รับทราบความเสียหาย

106. ถาม : ผู้ป่วยมีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เข้ารับการผ่าตัดลำไส้ที่หน่วยบริการอื่น ซึ่งไม่ใช่หน่วยบริการประจำของตนเองโดยขอจ่ายเงินเอง หลังจากผ่าตัดแผลติดเชื้ออย่างรุนแรงทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา กรณีนี้ทายาทจะมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 ได้หรือไม่ ?

ตอบ : สามารถขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 ได้

กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข (มาตรา 18(4) )

107. ถาม : การจ่ายเงินช่วยเหลือจากกรณีผุ้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขตามมาตตรา 18 (4) มีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอย่างไร?

ตอบ: การจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ต้องเป็นผู้ให้บริการของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะมีประเภทของความเสียหายและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ ดังนี้

 

1. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 200,000 บาท

2. สูญเสียอวัยวะหรือพิการ จ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 120,000 บาท

3. บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 50,000 บาท

108. ถาม : ผู้ให้บริการหรือทายาท ต้องยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือภายในกี่วัน ?

ตอบ : ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รับทราบความเสียหาย

สิทธิหรือสวัสดิการอื่น

สิทธิข้าราชการ

109. ถาม : ผู้มีสิทธิในระบบจ่ายตรงสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ คือใครบ้าง?

ตอบ : - ข้าราชการ

 

- ลูกจ้างประจำ

- ผู้รับเบี้ยหวัด / บำนาญที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาล

- รวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ บุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย คู่สมรส และบิดารมารดาของผู้มีสิทธิ

110. ถาม : การลงทะเบียนในระบบจ่ายตรงสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ต้องดำเนินอย่างไร ?

ตอบ : ผู้มีสิทธิแสดงตน ณ สถานพยาบาลที่ประสงค์เข้าทำการรักษาเพื่อตรวจสอบสิทธิจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ

และลงทะเบียน โดยภายหลังลงทะเบียนแล้วประมาณ 15 วัน สามารถใช้สิทธิในระบบได้ ( ทั้งนี้ผู้มีสิทธิต้องมีข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ )

111. ถาม : สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการใช้บริการระบบจ่ายตรงสวัสดิการ การรักษาพยาบาลข้าราชการ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ ?

ตอบ : สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับในระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลยังคงเดิม ที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นเรื่องขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจ่าย โดยที่ผู้มีสิทธิจะไม่ต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เบิกไปก่อน สถานพยาบาลจะเป็นผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับกรมกลางบัญชีกลาง

112. ถาม : หากข้อมูลของตนเองและครอบครัวในระบบฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐไม่ถูกต้องหรือไม่ปรากฏข้อมูล ต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ : ให้ติดต่อนายทะเบียน ณ ส่วนราชการที่ตนสังกัด เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมช้อมูลเข้าสู่ระบบ

113. ถาม : จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเองและครอบครัวในระบบฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐได้อย่างไร ?

ตอบ : ตรวจสอบผ่านทาง website www.cgd.go.th

114. ถาม : ข้าราชการบรรจุใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐจะต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ : ให้ติดต่อนายทะเบียน ณ ส่วนราชการที่ตนสังกัด เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว

115. ถาม : ลงทะเบียนที่สถานพยาบาลหนึ่งแล้วจะลงทะเบียนที่สถานบริการอื่นอีกได้หรือไม่ ?

ตอบ : ผู้มีสิทธิสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการได้ทุกแห่ง

116. ถาม : เข้ารักษาที่สถานพยาบาลของรัฐที่ไม่ได้ลงทะเบียนระบบจ่ายตรงไว้ จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้วจะนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกค่ารักษา จากส่วนราชการต้นสังกัดเดิมได้หรือไม่ ?

คอบ : ผู้มีสิทธิยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดของตนได้เหมือนเดิม

117. ถาม : ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร จะใช้สิทธิระบบเบิกจ่ายตรงได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากเป็นข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

118. ถาม : รับราชการอยู่ และรับบุตรบุญธรรมไว้ 1 คน จะขอทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้บุตรบุญธรรมได้หรือไม่ ?

ตอบ : ได้ หากบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้ เนื่องจากข้าราชการไม่มีสิทธิเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้แก่บุตรบุญธรรม

119. ถาม : ผู้ป่วยได้รับสิทธิข้าราชการจากคู่สมรส แต่อยู่ระหว่างดำเนินการฟ้องหย่าต่อศาล ต้องการทราบว่าจะใช้เอกสารที่ระบุว่าฟ้องร้องอยู่มาเป็นหลักฐาน ในการยกเลิกสิทธิข้าราชการได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากการฟ้องร้องคดียังไม่สิ้นสุด

สิทธิประกันสังคม

120. ถาม : ผู้ป่วยมีสิทธิประกันสังคมและมีสิทธิข้าราชการจากคู่สมรสจะต้องใช้สิทธิใดในการรักษา ?

ตอบ : ใช้สิทธิประกันสังคมของตนเองก่อน ส่วนที่เกินจากสิทธิของประกันสังคมจึงจะใชสิทธิข้าราชการได้

121. ถาม : ออกจากงานเกิน 6 เดือน แต่ตรวจสอบพบว่าฐานข้อมูลยังมีสิทธิประกันสังคมอยู่จะใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่ ?

ตอบ : พิจารณาได้เป็น 2 กรณี

 

1. หากเป็นผู้กประกันตนตามมาตรา 39 ต้องใช้สิทธิประกันสังคมต่อ

2. หากไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการแก้ไขสิทธิก่อน (ดำเนินการตามข้อ 20)

122. ถาม : ผู้ป่วยมีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า เข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการตามสิทธิ ระหว่างนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลพบว่าเริ่มมีประกันสังคม การรักษาครั้งนั้นจะใช้สิทธิใด ?

ตอบ : ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จนสิ้นสุดการรักษา

123.ถาม : ผู้ประกันตนต้องการทำหมัน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่ ?

ตอบ : ได้ สิทธิประกันสังคมจะคุ้มครองกรณีทำหมัน แต่ไม่คุ้มครองกรณีวางแผนครอบครัวแบบชั่วคราว ซึ่งขณะนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินงานเพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มผู้ประกันตน โดยหน่วยบริการที่ให้บริการวางแผนครอบครัวแบบชั่วคราว (ยาเม็ด ยาฉีด ยาฝังคุมกำเนิด) แก่ผู้มีสิทธิประกันสังคม สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้

124. ถาม : ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมเกิดเจ็บป่วยในระหว่างที่ยังส่งเงินสมทบไม่ครบ 3 เดือน จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษาได้หรือไม่ ?

ตอบ : ได้ เนื่องจากยังไม่เป็นผู้มีสิทธิตามกำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยประกันสังคม

125. ถาม : เพิ่งทำงานบริษัทและส่งประกันสังคม 1 เดือน ยังไม่มีสิทธิประกันสังคมแต่ได้รับอุบัติเหตุตกนั่งร้านขณะทำงาน จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ต้องใช้สิทธิจากกองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยจากการทำงาน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานทุกคน แม้ว่ายังไม่มีสิทธิประกันสังคม

126. ถาม : มารดามีสิทธิประกันสังคมแต่คลอดบุตรก่อนกำหนด บุตรมีภาวะเจ็บป่วยต้องเข้าตู้อบ บุตรจะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษา ได้หรือไม่ ?

ตอบ : หากบุตรไม่มีสิทธิอื่นใดนอกจากที่รัฐจัดให้ สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษาได้

สิทธิสวัสดิการอื่น

127. ถาม : มีบุตร ทำงานอยู่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีหนังสือรับรองว่าทางครอบครัวของพนักงานจะไม่ขอใช้สิทธิสวัสดิการของ ธ.ก.ส. แต่จะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่ทราบว่ามารดาจะใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากหนังสือยกเลิกสิทธิไม่สามารถยกเลิกสิทธิเฉพาะบุคคลได้ การที่จะมาใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตราเป้นพระราชกฤษฎีกา

128. ถาม. : ใช้สิทธิครูเอกชนในการรักษาพยาบาลครบ 100,000 บาทแล้วจะใช้สิทธิบตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ได้

129. ถาม : ได้ทำประกันชีวิตกับบริษัทเอกชน แต่ต้องการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วยจะได้หรือไม่ ?

ตอบ : สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได ส่วนสิทธิประโยชน์จากการประกันชีวิตเป้นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

130.ถาม: ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโดย นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร