ของแซบอีสาน สุริยพร มักหลาย


อนุโมทนารัมภคาถาแปล
ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาครํ
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให
้บริบูรณ์ได้ฉันใด

เอวเมว อิโต ทินฺนํ เปตานํ อุปกปฺปติ
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จ
ประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ฉันนั้น

อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุมฺหํ ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ
ขออิฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว
จงสำเร็จโดยฉับพลัน

สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา
ขอความดำริทั้งปวงจงบริบูรณ์

จนฺโท ปณฺณรโส ยถา
เหมือนดังพระจันทร์วันเพ็ญ

มณิ โชติรโส ยถา
เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว ควรยินดี

สพฺพีติโย วิวํชชนฺตุ ความจัญไรทั้งปวงจงบำราศไป
สพฺพโรโค วินสฺสตุ มา เต โรคทั้งปวงจงหายไป
ภวตฺวนฺตราโย อันตรายอย่ามีแก่ท่าน
สุขี ทีฆายุโก ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน
ภว อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจํ
วุฑฺฒาปจายิโน จตฺตาโร ธมฺมา
วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ
ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีการอภิวาทเป็นปรกติ
อ่อนน้อมต่อผู้เจริญเป็นนิตย์

 

ท่านรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมได้ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นนักกีฬา ที่ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษาและมอบเสื้อให้ตัวแทนนักกีฬา กันเกราเกมส์ 1-8 พ.ค 2553 ม.อุบลราชธานี ก่อนออกเดินทาง 29 เมษายน 2553

 

 

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬา ผู้ จัดการทีมกรีฑาเป็นตัวแทนรับมอบเสื้อนักกีฬา ก่อนเดินทาง ไปร่วมแข่งขันกีฬาบุคลกรทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ก่อนเดินทาง 30 เมษายน 2554 และทำการแข่งขันวันที่ 3-4 พ.ค 2554

กิจการการแข่งขันกรีฑา

 
ชมรมกรีฑาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะแพทยศาสตร์ | โรงพยาบาลศรีนครินทร์ | สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. | patrunning| ผญ๋าอีสาน | สมาชิกชมรมวิ่งเพื่อสุข GOOGLE
ทีมกรีฑาบุคลากร มข. คาวบอยเกมส์ แม่โจ้ 1-8 พ.ค 2554


1-8 พ.ค 2554 ทีมนักกรีฑากวดมาได้ 9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ของชมรมที่มีผลงานของความความสำเร็จที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา สิ่งนี้เกิดขึ้นจากความทุ่มเทฝึกซ้อมของนักกีฬาความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม ตลอดจนความเสียสละเวลาทุ่มเทในการฝึกซ้อมและขอขอบคุณครอบครัวของนักกีฬาที่ให้นักกีฬา ได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ มีการสนับสนุนที่ดียิ่งจาก ท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัด ผู้บริหาร รวมทั้งกองเชียร์และเพื่อนๆนักกีฬาที่ให้กำลังใจ ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเหรียญรางวัลถือเป็นของขวัญเพื่อมอบให้กับชาว มข. ส่วนของกรีฑาทำผลงานได้ 9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดงรวม 18 เหรียญ

 

ทีมนักกรีฑา ม.เชียงใหม่

 

ควันหลงคาวบอยเกมส์ ทีมวิ่งผลัด4*400 เมตรหญิง กลุ่มอายุไม่เกิน 29 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถิติ 5.27.30 นาที น่าจับตาดูปีต่อไปคงเหรียญทอง
ซึ่งมี น.ส ธิดาัรัตน์ เนียมนัด น.ส อุไรพร ปันชัย น.ส จุฬาณี ถาบุญเป็ง น.ส นิสารัตน์ เนียมนัด ทีมนักกรีฑา มข. ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

ได้ออกข่าวทางมหาวิทยาลัย คาวบอยเกมส์ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 1-8 พ.ค 2554 กรีฑา 9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง ข่าวคณะแพทยศาสตร์ มข.

ทีมนักกรีฑาบุคลากร มข. คาวบอยเกมส์ แม่โจ้ เชียงใหม่ 1-8 พ.ค 2554กันเกราเกมส์ 1-8 พ.ค 2553 ม.อุบลราชธานี

 

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์คว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาคาวบอยเกมส์
 
 

      ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาจากคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 30 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (คาวบอยเกมส์)  ได้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร โดยได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาจากทีมวิ่งผลัด 4*400 เมตร กลุ่มอายุ 45-49 ปี ชาย สถิติ 4.18 นาที ซ้ายมือ คุณเกรียงไกร ศิริรัมย์ ฝ่ายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี คุณสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร งานเวชระเบียน และคุณสำรอง ท้าวอนนท์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์         คุณสมพงษ์ พวงสด ภาควิชาพยาธิวิทยา ได้เหรียญทองจากวิ่ง 5000 เมตร ชาย อายุ 30-34 ปี สถิติ19:20.42 นาที   ได้เหรียญเงิน จากวิ่ง 800 เมตร ชาย สถิติ 2:17.47นาที  ได้เหรียญทองแดง จากวิ่ง 1500เมตร กลุ่มอายุ30-34ปี ชาย สถิติ 5.00.92 นาที         คุณสุกานดา ยิ่งเจริญกิจขจร งานเวชระเบียน ได้เหรียญเงิน จากเดิน 3000 เมตร หญิง อายุ 50-54 ปี สถิติ 25:20.39 นาที ได้เหรียญทองแดงจากวิ่ง 5,000 เมตร หญิง อายุ 50-54 ปี สถิติ 35.20.79 นาที คุณลำพูน  คำปัน พยาบาลหอผู้ป่วย 5ค โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้เหรียญเงิน จากเดิน 3000 เมตร หญิง อายุ 45-49 ปี สถิติ 22:25.65 นาที  ได้เหรียญทองแดง จากกีฬาวิ่ง800 เมตรหญิง กลุ่มอายุ 45-49 ปี หญิง สถิติ 3.39.56 นาที เหรียญทองแดง ได้จากกีฬาวิ่ง5000เมตร หญิง กลุ่มอายุ 45-49 ปี หญิง สถิติ 19.20.42  นาท

333_1.png

 


       คุณสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร เจ้าหน้าที่สังกัดงานเวชระเบียน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้จัดการทีมกรีฑา กล่าวว่า  การแข่งขันเมื่อวันที่1-8 พฤษภาคม 2554 ทีมนักกรีฑาสามารถกวาดมาได้ 9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของชมรมเป็นอย่างมาก ที่มีผลงานของความสำเร็จที่ดีขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา สิ่งนี้เกิดขึ้นจากความทุ่มเทฝึกซ้อมของนักกีฬาความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม ตลอดจนความเสียสละเวลาทุ่มเทในการฝึกซ้อมและขอขอบคุณครอบครัวของนักกีฬาที่ให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ อีกอย่างยังมีการสนับสนุนที่ดียิ่งจากท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาิวิทยาลัยขอนแก่นจำกัด ผู้บริหาร รวมทั้งกองเชียร์และเพื่อนๆ นักกีฬาที่ให้กำลังใจ ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเหรียญรางวัลถือเป็นของขวัญเพื่อมอบให้กับชาว มข.

222_3.jpgทีมวิ่งผลัด 4*400 เมตร กลุ่มอายุ 45-49 ปี  คาวบอยเกมส์ แม่โจ้ 1-8 พ.ค 2554

สรุปผลความสำเร็จทัพนักกีฬา มข.ในมหกรรมกีฬา คาวบอยเกมส์30

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ครั้งที่ 30 (คาวบอยเกมส์30)ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 -8 พฤษภาคม 2554 โดยมีนักกีฬาเข้าร่วม 56 สถาบัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 252 คนในกีฬา 12 ชนิดซึ่งผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเหรียญรางวัล อยู่ในอันดับที่ 5 โดยมี 21 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน 23 เหรียญทองแดง โดย อันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ 58 เหรียญทอง อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ 42 เหรียญทอง อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ 38 เหรียญทอง อันดับที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ 24 เหรียญทอง สำหรับเจ้าภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อันดับที่ 7 ได้ 11 เหรียญทอง ทั้งนี้เหรียญทองของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จากประเภทและชนิดกีฬาดังต่อไปนี้

โบว์ลิ่ง ชายเดี่ยว
ว่ายน้ำ ชาย กบ ระยะทาง 50 เมตร อายุ 56 ปีขึ้นไป
เชปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชายอาวุโส(อายุ 40 ปีขึ้นไป)
วิ่ง 5000 เมตร ชาย อายุ 55 ปีขึ้นไป
วิ่ง 800 เมตร ชาย อายุ 45-49 ปี
วิ่ง 800 เมตร ชาย อายุ 55 ปีขึ้นไป
วิ่ง 400 เมตร ชาย อายุ 45-49 ปี
วิ่ง 1500 เมตร ชาย อายุ 55 ปีขึ้นไป
วิ่ง 1500 เมตร ชาย อายุ 45-49 ปีขึ้นไป
วิ่ง 5000 เมตร ชาย อายุ 30-34 ปี
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย อายุ 45-49 ปี
วิ่ง 5000 เมตร ชาย อายุ 45-49 ปี
เทนนิส ประเภททีม
เทนนิส ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
เทนนิส คู่ผสม ทั่วไป
เทนนิส คู่ผสม ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป หญิงไม่จำกัดอายุ
แบดมินตัน คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
กอล์ฟ บุคคล ไฟลท์ A แต้มต่อ 0-9 อายุ 45 ปีขึ้นไป
กอล์ฟ บุคคลหญิง ไฟลท์สุภาพสตรี ไม่กำหนดแต้มต่อ อายุ 45 ปีขึ้นไป
กอล์ฟ บุคคล ไฟลท์ B แต้มต่อ 10-18 อายุ 45 ปีขึ้นไป
กอล์ฟ บุคคลหญิง ไฟลท์สุภาพสตรี ไม่กำหนดแต้มต่อ อายุไม่เกิน 45 ปี

 

 

 

ติดต่อเรา :ksuriy@kku.ac.th

ท่านกำลังเข้าชมคนที่Website counter