หน้าหลัก  |  คำนำ  |  วัตถุประสงค์  | บทเรียน  |  เอกสารอ้างอิง  |  ทบทวนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้  | เกี่ยวกับผู้สอน
 
 
 
   
    ขั้นตอนการสัมภาษณ์  

      1. การเตรียมการสัมภาษณ์
             การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (ใคร จำนวน)
             การวางแผนการสัมภาษณ์ (แนวคำถาม กำหนดเวลาในการสัมภาษณ์ นัดหมาย)
             เตรียมอุปกรณ์การจดบันทึกให้เหมาะสมกับสถานการณ์

      2. การเริ่มสัมภาษณ์
             แนะนำตนเอง
             สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเป็นกันเอง
             บอกวัตถุประสงค์ในการมาสัมภาษณ์
             ถ้าต้องจดบันทึก หรือใช้เครื่องบันทึกเสียงต้องแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบ

      3. การสัมภาษณ์

             ใช้แนวคำถาม (Interview Guide) ที่เตรียมมา (แนวคำถาม คือรายการหัวข้อและคำถามที่นักวิจัยสร้างขึ้นและจัดลำดับไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์)
             ฟังอย่างตั้งใจ ใส่ใจ และป้อนคำถามเหมาะสมกับเวลา
             เป็นผู้ถูกถามบ้าง (Two ways)
             หัดมองไม่เห็นบ้าง (Expressing cultural ignorance)

ภาพการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์


      4. การบันทึกข้อมูลและการสิ้นสุดการสัมภาษณ์
             รีบทำการบันทึกให้สมบูรณ์หลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น
 
     
Copyright ® 2007   BY  ดร.กรแก้ว  จันทภาษา