หน้าหลัก  |  คำนำ  |  วัตถุประสงค์  | บทเรียน  |  เอกสารอ้างอิง  |  ทบทวนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้  | เกี่ยวกับผู้สอน
 
 
 
   
    การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
     การสนทนากลุ่ม  คือการสัมภาษณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ดำเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน ซึ่งเลือกมาจากประชากรเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549)
       การสนทนากลุ่มเหมาะสำหรับการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายหลากหลาย เช่น การค้นหาประเด็นของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีความรู้มาก่อน (Exploratory) การหาคำอธิบายสำหรับปรากฏการณ์บางอย่าง (Explanatory) การประเมินสถานการณ์ (Assessment)


ประโยชน์ของการสนทนากลุ่ม


       1. ใช้ในการศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรม
       2. ใช้ในการกำหนดสมมติฐานใหม่ๆ
       3. ใช้ในการกำหนดคำถามต่างๆที่ใช้ในแบบสอบถาม
       4. ใช้ค้นหาคำตอบที่ยังคลุมเครือ หรือยังไม่แน่ชัดของการวิจัยแบบสำรวจ เพื่อช่วยให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
       5. ใช้ในการประเมินผลทางด้านธุรกิจ


การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

       โดยทั่วไปจะเลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึง


 
     
Copyright ® 2007   BY  ดร.กรแก้ว  จันทภาษา