Blog ให้คำปรึกษา
Blog แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝ่ายแผนฯ

ท่านเข้าเยี่ยมชมเป็นคนท

web tracker

 

 
 
   
 

 

 
     
 
 
 
 
  สรุปผลการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายแผนอุดมศึกษา 10 ก.พ. 2559 ทันตะจัดประกวด The 6th Dent KKU Show and Share 2015 ต่อยอดพัฒนายั่งยืน  
ฝ่ายวิจัยฯ จัดเสวนางานวิจัยสั่งสมประสบการณ์สู่การวิจัยในระดับสากล คณะทันตแพทย์ มข.-มอ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทันตะนำบุคลากรทันตกรรมศึกษาดูงานพัฒนาสู่อาเซียน งานแผนและประกันคุณภาพ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศ
ทันตะ ให้การต้อนรับอาคันตุกะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Research Fantasia Season VI ขานรับวิจัยสู่อาเซียน
บุคลากรคณะทันตแพทย์ เข้าร่วมประกวดผลงาน KKU Show & Share 2014

บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ (ทุนวิจัยจากโครงการวิจัยสถาบัน)

                 

ทันตะมข-มอ ลงนามความร่วมมือสานต่อ MOU มหาวิทยาลัย

ทันตะมข-มช ลงนามความร่วมมือสานต่อ MOU มหาวิทยาลัย
บุคลากรหน่วยอาคารสถานที่ ทันตแพทย์ มข. ดูงานด้านการรักษาความสะอาดอาคาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กร

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการผลงานวิจัยมาพัฒนากับการเรียนการสอน

ทันตะ มข. จัดกิจกรรม Dent KKU show & share 2013 งานเห็นผล คนเป็นสุข คณะทันตแพทย์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับมหาวิทยาลัย

คณะทันตะจับมือคณะเภสัช มข. แลกเปลี่ยเรียนรู้สู่การ ู้พัฒนาที่ยั่งยืน
ทันตะ มข. จัดกิจกรรม Dent KKU show & share 2012 งานเห็นผล คนเป็นสุข

ทันตแพทย์ มข.-มอ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ระดมสมองจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงาน SAR : EdPEx ประจำปีการศึกษา 2553


คณะทันตแพทย์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โรงพยาบาลทันตกรรมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะทันตแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ Dent Show & Share 2011
คณะทันตแพทย์ จัดกิจกรรม “รู้เขารู้เรา เตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน”
     
   
   
   
 
   อ่านทั้งหมด  
 
   
       
 
พ.ศ.4 อิ่มบุญ...สัญจร กลุ่มอัคนีเทใจให้น้อง คณะทันตแพทย์ มข. มอบเงินและสิ่งของแก่โรงเรียนบ้านหนองปกติ จังหวัดเลย  
 

กลุ่มวันจันทร์ ทันตแพทย์ มข.ชวนกันทำดี ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

     
 
                                อ่านทั้งหมด