แนวคิดการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้เป็นฐานเพื่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ "งานเห็นผล คนเป็นสุข"
โดยมีเป้าหมายการจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ.2554 (และ 2553/และ 2552) ดังนี้
(1) เป็นฐานรองรับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งเป็นกระบวนการที่สนับสนุนการรวบรวมและสร้างฐานองค์ความรู้เป็นคลังความรู้เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
(2) เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาคน พัฒนางานและการสร้างนวัตกรรม

ขยาย | ย่อ