สามารถจัดได้  2  วิธี  คือ

1.  

กำหนดจาก  Menu bar โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

::  สร้างแถบสีให้ย่อหน้าที่ต้องการ
::  เลือกหัวข้อ "แท็บ" จากรายการ "รูปแบบ"  ใน   menu bar  จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง "แท็บ"
 

 

  

::  ปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ ตามที่ต้องการ  และคลิกตกลง
      >>  ตำแหน่งของแท็บหยุด
      >>  แท็บหยุดเริ่มต้น
      >>  การจัดตำแหน่ง
      >>  ตัวนำ

 

2.  

กำหนดจาก Tool bar โดยมีขั้นตอนดังนี้
::  กดปุ่ม     เมื่อต้องการให้แท็บอยู่ทางซ้ายของข้อความ หรือ
 

 
::  กดปุ่ม     เมื่อต้องการให้แท็บอยู่กึ่งกลางของข้อความ หรือ
 

 
::  กดปุ่ม     เมื่อต้องการให้แท็บอยู่ทางขวาของข้อความ หรือ
 

 
::  กดปุ่ม     เมื่อต้องการให้แท็บอยู่กึ่งลางของข้อความมีจุดทศนิยม หรือ
 

 
::  กดปุ่ม     เมื่อต้องการสร้างแท็บแถบ
 

 
::  กดปุ่ม     เมื่อต้องการกำหนดให้เยื้องบรรทัดแรก
 

   
   

   การจัดย่อหน้า

การเติมเครื่องหมายหน้าหัวข้อหรือเลขลำดับ