เอกสารอ้างอิง
(ที่นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมมีดังนี้)

ชม ภูมิภาค. 2523. เทคโนโลยีทางการสอนและการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ประสานมิติ.
ไชยยงค์ กงศรี. 2540. เอกสารประกอบการสอนหลักการและเทคนิคการจัดนิทรรศการ. ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ณรงค์ สมพงษ์. 2535. สื่อเพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
ธีรศักดิ์ อัครบวร. 2537. นิทรรศการและการจัดแสดง. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชย์.
นิคม มุสิกะคามะ. 2521. วิชาพิพิธภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชย์.
เบ็ญจพร ศุภวรรณกิจ. (ม.ป.ป.) เอกสารประกอบการบรรยาย. เรื่อง การออกแบบตกแต่งนิทรรศการ ฝ่ายออกแบบ ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา          กรุงเทพมหานคร.
ปราณี เชียงทอง. 2522. คู่มือการจัดนิทรรศการอย่างรวดเร็วและง่าย. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาส์น
เปรื่อง กุมุท. 2526. เทคนิคการจัดนิทรรศการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาส์น.
พยุงศักดิ์ ประจุศิลป์. 2535. การออกแบบสำหรับนิทรรศการ. กรุงเทพมหานคร : ส.ศิริการพิมพ์.
พฤติพงษ์ เล็กศิริรัตน์. 2528. เอกสารประกอบการสอนเทคนิคนิทรรศการ. สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา.
วาสนา ซาวหา. 2533. สื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
วัฒน จูฑะวิภาต. 2526. การจัดนิทรรศการ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์กลิ่นแก้ว.
ศิริพงศ์ พยอมแย้ม. 2537. เทคนิคงานกราฟิก. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
สันทัด ภิบาลสุข และพิมพ์ใจ ภิบาลสุข. 2525. การใช้สื่อการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์พีระพัธนา.
Dale, Edgar. Display for Learning. New York : Dryden Press, 1954.
Good, Carter V. Dictionary of Education. 3rd ed. New York : McGraw Hill, 1973.