(ร่าง)
โครงการจัดนิทรรศการสื่อการศึกษาทางการแพทย์
ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

***********************************************

หลักการและเหตุผล
         การพัฒนาการของสื่อการเรียนการสอนตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีการใช้สื่อหลากหลายชนิด และได้นำเอาสื่อทางเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายออกไปในวงกว้างขึ้นสื่อนับว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วย ดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเข้าใจในเนื้อหาที่ถูกต้อง การสร้างสื่อจะต้องเข้าใจ และรู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยในสื่อแต่ละประเภท
ตลอดจนการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับงาน รวมทั้งการนำความรู้ทางศิลปะเข้ามาช่วยในการสร้างสีสรรให้สวยงาม แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการผลิตสื่อมากไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงาน การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การทำภาพเคลื่อนไหว การจัดนิทรรศการ
ก็สามารถสร้างความสนใจให้แก่ผู้ที่ผ่านไป-มา ให้ข้อมูล เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาได้ชัดเจนดีขึ้น และนิทรรศการยังเป็นแหล่งรวบรวมสื่อต่างๆ
ไว้ในที่เดียวกัน ทำให้สามารถหาข้อมูลที่ต้องการอยากทราบได้ง่าย และช่วยกระตุ้นความสนใจในสิ่งที่แปลกใหม่ที่จะนำไปสู่การค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งอื่นๆ นอกจากสื่อต่างๆเหล่านี้แล้ว สื่อสามารถช่วยให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นสื่อยังมีบทบาทในการให้ ความรู้แก่
บุคคลอื่นๆ เช่น ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ประชาชน และผู้ที่มีความสนใจทั่วไปการจัดนิทรรศการสื่อการศึกษาทางการแพทย์ ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชานิทรรศการทางการแพทย์ ประจำภาคปลาย
ปีการศึกษา 2546 เพื่อให้นักศึกษาได้ผลงานของนักศึกษา
จากการเรียนเกี่ยวกับการผลิตสื่อทางการแพทย์ อาทิ วิชาการเขียนภาพทางการแพทย์
วิชาการถ่ายภาพทางการแพทย์ วิชาโทรทัศน์ศึกษาทางการแพทย์ วิชาการผลิตหุ่นจำลองและสิ่งเลียนแบบทางการแพทย์ และวิชาอื่นๆ มาผสมผสาน
ในการจัดนิทรรศการทางการแพทย์ ซึ่งจะนำไปสู่การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาเวชนิทัศน์ ให้แก่สังคมและสาธารณชนต่อไป


วัตถุประสงค์
         1. เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และทักษะในการจัดนิทรรศการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานิทรรศการทางการแพทย์
         2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการผลิตสื่อทางการแพทย์ของนักศึกษาสาขาวิชาเวชนิทัศน์
         3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในการเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์
         4. เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ

กลุ่มเป้าหมาย
         นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการดำเนินโครงการ
         1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อทางการศึกษา และเทคนิค รูปแบบต่างๆในการจัดนิทรรศการ
         2. ศึกษาสถานที่ ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ
         3. เขียนโครงการ/อนุมัติโครงการ/ขอความอนุเคราะห์สถานที่ที่จัดนิทรรศการ
         4. จัดเตรียมงานและวางแผนงาน ออกแบบผังบริเวณจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์
         5. ดำเนินการจัดนิทรรศการ
         6. พิธีเปิดนิทรรศการ
         7. ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินโครงการ

รูปแบบนิทรรศการ
         1. เป็นชุดนิทรรศการแบบชั่วคราว
         2. เป็นการจัดในรูปแบบประสม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
         ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ปรึกษาโครงการ
         1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
         2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
         3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
         4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
         5. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
         6. ประธานบริหารหลักสูตร
         7. หัวหน้างานบริการนักศึกษา
         8. คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์

ผู้รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการ
         1. นายกิตติศักดิ์ พลศักดิ์
         2. นายชัยวัชน์ ทับเที่ยง
         3. น.ส.ดวงสมร ชูดีจันทร์
         4. น.ส.ทิวาพร รักกลาง
         5. น.ส.ประภัสสร ดาทวี
         6. น.ส.พรภิมาน ราชปัญญา
         7. น.ส.ศิริรัตน์ ปรีเปรม
         8. น.ส.ศุภลาวัลย์ ฉิมณรงค์
         9. น.ส.สุกิจ แก้วดำ
        10. น.ส.สุนิศา เภาอ่อน
        11. นายสุรฉัตร สิงห์โอ
        12. นายสุรวุฒิ สวนเส
        13. นายอนุสรณ์ แก้วพิลา
        14. นายสุริยา สิมสวัสดิ์
        15. น.ส.กัลยาณี บุญคำ
        16. นายจีราวัจน์ ธรรมมา
        17. นายโยธี มณีวรรณ
        18. นายสมศักดิ์ เถื่อนคำแสน
        19. นายราชัย โพธิ์ศรี
        20. นักศึกษาสาขาเวชนิทัศน์ ชั้นปีที่ 1 ทุกท่าน

ระยะเวลาในการจัดและสถานที่จัด
         ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2547 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547
         ณ บริเวณชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าโอเอซิส พล่าซ่า โฆษะ คอมเพล็ค ขอนแก่น

งบประมาณ (จากงบประมาณเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์)
         1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 70 ชุดๆละ 20 บาท เป็นเงิน                             1,400 บาท
         2. ค่าแผ่นพับ จำนวน 300 แผ่นๆละ 12 บาท เป็นเงิน                                          3,600 บาท
         3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน                                                 5,600 บาท
         4. ค่าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และการ์ดเชิญ เป็นเงิน                                           3,000 บาท
         5. ค่าสูจิบัตร จำนวน 100 แผ่นๆละ 4 บาท เป็นเงิน                                                400 บาท
         6. ค่า CD-ROM สำหรับแจกผู้มีเกียรติในงาน จำนวน100 แผ่นๆละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
                                                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                            17,000 บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


การประเมินผล
         1. แบบสอบถาม
         2. การสังเกต
         3. การสัมภาษณ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         1. นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเวชนิทัศน์ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดนิทรรศการทางการแพทย์
         2. เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์
         3. สามารถเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของนักเวชนิทัศน์ในการผลิตสื่อการศึกษาทางการแพทย์และสื่ออื่นๆ
         4. นักเวชนิทัศน์สามารถที่จะประยุกต์ใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                                                                                                       กลับ (คลิก)