Academic Service

(English version coming soon)

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

  • โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู้ชุมชน รณรงค์ให้รักการอ่านอย่างยั่งยิน
  • ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและทักษะการอ่านให้แก่ชุมชน
  • ส่งเสริมให้คนไทยในชนบทรักการอ่านมากขึ้น
  • แบ่งปันหนังสือดีดีให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ได้อ่านและได้รับความรู้
  • จัดกิจกรรม "ต้นกล้ารักการอ่าน" "นักประชาสัมพันธ์น้อย" ที่จะส่งเสริมการรักการอ่านให้กับชุมชนต่อไป

 

โครงการห้องสมุดกับสังคม

   • ชุมนุมห้องสมุดกับสังคมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์
   • แบ่งปันโอกาสให้แก่โรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลนทรัพยากรการเรียนรู้
   • เข้าไปปรับปรุงห้องสมุดให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้
   • แบ่งปันหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน รวมถึงจัดระบบห้องสมุดเพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว
   • ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิง สอดแทรกความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศ
   • พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน
   • และสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา รู้จักการทำงานร่วมกัน และยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม