รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

ประวัติการศึกษา

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ
ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2522
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525
ปริญญาเอก D.A. (Library and Information Science) Simmons College, USA 2538

Posted in ผลงานอาจารย์(EN)

Continue Reading

รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ

ประวัติการศึกษา

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ

  ปี พ.ศ.ที่จบ

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2518
ปริญญาโท อักษรศาตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521
ปริญญาโท MA.  (Library and Information Management) University of Sheffield 2539

Posted in ผลงานอาจารย์(EN)

Continue Reading

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา

 ประวัติการศึกษา

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ
ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2530

ปริญญาโท

 

ปริญญาเอก

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2532

 

2553

Posted in ผลงานอาจารย์(EN)

Continue Reading

รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์

ประวัติการศึกษา

ระดับ

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ
ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2522
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2527
M.Ed (Educational Technology) University of Tsukuba, ประเทศญี่ปุ่น 2539

ปริญญาเอก

Doctor of Philosophy (Communication - Information  Studies)

University of Canberra ประเทศ ออสเตรเลีย

2545

Posted in ผลงานอาจารย์(EN)

Continue Reading

รองศาสตราจารย์น ดร.สมาน ลอยฟ้า

ประวัติการศึกษา

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กศ.บ      การมัธยมศึกษา

กศ.ม      บรรณารักษศาสตร์

Ph.D.     (Continuing Education)

วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

University of North Texas , USA

2513

2519

2535

Posted in ผลงานอาจารย์(EN)

Continue Reading

More Articles...

  • 1
  • 2