บุคลากรของเรา

รองศาสตราจารย์ ดร.

ชื่อ – สกุล กุลธิดา ท้วมสุข
คุณวุฒิ D.A. (Library & Information Science), Simmons College, U.S.A.
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี
412 413   Management of Information Organizations                       

ระดับปริญญาโท
412 711   Management of Knowledge and Information Organizations            
412 891   Seminar in Information and Knowledge Management
412 897   Independent Study
412 899   Thesis

ระดับปริญญาเอก 
412 806   Advanced Theories for Information Studies
412 982   Special Topics in Information System and Technology
412 997   Dissertation
412 999   Dissertation

รองศาสตราจารย์ ดร.

ชื่อ – สกุล มาลี กาบมาลา
คุณวุฒิ ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

ปริญญาตรี
000 130        Information Literacy Skill
412 102        Information Literacy
412 231        Information Services
412 232        Information Services and Dissemination
412 307        Information Searching in Science and Technology
412 327        Science and Social Science Information
412 456        Current Topics in Information Science
412 459        Professional Practicum

ปริญญาโท       
412 712        Records and Archives Management
412 731        Information Services Management
412 897        Independent Study
412 899        Thesis
lampang is

รองศาสตราจารย์ ดร.

ชื่อ – สกุล ลำปาง แม่นมาตย์
คุณวุฒิ M.A. Ph.D. (Communication Studies), Univ. of Canberra, Australia
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

 ปริญญาตรี
      412 423        Introduction to Management Information System
      412 351        Research Methodology in Information Science
      412 411        Information System Development
ปริญญาโท        
     412 703 Research Methodology and Statistics for Information Management
     412 714        Knowledge Management
     412 722        Information Access and Tools
 ปริญญาเอก
     412 803        Research Methodology and Statistics for Information Studies
     412 805        Research in Information Studies II
     412 821        Selected Issues in Information and Its Social and Policy Context
     412 891        Seminar in Information and Knowledge Management 
saman is

รองศาสตราจารย์ ดร.

ชื่อ – สกุล สมาน ลอยฟ้า
คุณวุฒิ Ph.D. (Adult/Continuing Education), Univ. of North Texas, U.S.A.
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

5.1 ระดับปริญญาตรี
412 102  Information Literacy
412 103  Information to Information Science
412 104 Information Technology
412 318 Information  Retrieval
5.2  ระดับปริญญาโท
412 733 Information Retrieval
412 891
412 892
412 897
412 898
Seminar in Information and Knowledge Management
Seminar in Information and Knowledge Management  Research
Independent Study
Thesis
5.3 ระดับปริญญาเอก 
412 997 Dissertation
412 999 Dissertation
poranee is

รองศาสตราจารย์

ชื่อ – สกุล ภรณี ศิริโชติ 
คุณวุฒิ M.A. (Library and Information Management), Univ. of Sheffield, England
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

5.1 ปริญญาตรี
000 130        Information Literacy Skill
412 102        Information Literacy
412 231        Information Services
412 232        Information Services and Dissemination
412 307        Information Searching in Science and Technology
412 327        Science and Social Science Information
412 456        Current Topics in Information Science
412 459        Professional Practicum

5.2  ปริญญาโท        

412 712        Records and Archives Management
412 731        Information Services Management
412 897        Independent Study
412 899        Thesis

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ชื่อ – สกุล ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
คุณวุฒิ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

 ระดับปริญญาตรี
412 102  Information Literacy
412 315 Strategic Information Management
412 321  Local Information
412 346 Electronic Business and Marketing
412 352  Consumer Behavior Studie
412 323 Customer Oreinted Service
412 422 Information Repackaging and Dissemination
ระดับปริญญาโท
412 703 Research Method and Statistics for Information Management
412 714 Knowledge Management
412 892   
412 897
412898
Seminar in Information and Knowledge Management Research
Independent Study
Thesis
 ระดับปริญญาเอก 
412 983
412 997
412 999
Special Topics in Information Services and Communication
Dissertation
Dissertation
kanyarat is

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ชื่อ – สกุล กันยารัตน์ เควียเซ่น
คุณวุฒิ ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

ปริญญาตรี
 412 102  Information Literacy
 412 216  Information Storage and Retrieval
 412 316  Digital Libraries
 412 365  Production and Utilization of media for Public Relations
 412 444  Web-based Information Services

ปริญญาโท      
412 722  Information Access and Tools
412 725  Digital Libraries Management
412 897  Independent Study
412 899  Thesis

5.3 ปริญญาเอก
412 997   Dissertation
412 999   Dissertation
penpan is

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ชื่อ – สกุล เพ็ญพันธ์ เพชรศร 
คุณวุฒิ อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

  ปริญญาตรี 
    412212  Information Behavior
    412213  Information Acquisition and Development
    412319  Information Business Management
    412323  Customer Oriented Services 
    412 327 Information Services for Special Groups

  ปริญญาโท
  412 897        Independent Study
  412 721        Development and Organization of Informationผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ – สกุล ขนิษฐา จิตแสง
คุณวุฒิ นศ.ม. (นิเทศศาสตรการพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

ปริญญาตรี
       412 252             Integrated Marketing Communication
       412 352             Consumer Behavior Studies
       412 353             Persuasive Communication
       412 354             Creative Writing for Communication

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ลาศึกษาต่อ)

ชื่อ – สกุล ชมนาด บุญอารีย์ 
คุณวุฒิ  อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

ปริญญาตรี
  412 326        Learning Resources Management

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ – สกุล ปุญณิศา วิเศษสินธุ์
คุณวุฒิ ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

ปริญญาตรี 
   412 104 Information and Communication Technology
   412 351 Media Campaign
   412 355 Proactive Public Relations
   412 451 Event Marketing
   412 452 Media Production for Communication

อาจารย์ ดร.

ชื่อ – สกุล ศักดา จันทร์ประเสริฐ 
คุณวุฒิ ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

ปริญญาตรี
  412 104         Information and Communication Technology
  412 132         Web Technology and Programming
  412 304         Data Communication and Computer Networks
  412 334         Web Database Management

ปริญญาโท
  412 724        Database Management

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

ชื่อ – สกุล จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง
คุณวุฒิ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

ยังไม่มีข้อมูล

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

ชื่อ – สกุล สมเพ็ชร จุลลาบุดดี
คุณวุฒิ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

ยังไม่มีข้อมูล

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ชื่อ – สกุล พรทิพา ไชยรงศรี 
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ – สกุล จุฑารัตน์ หัสดี
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ – สกุล ศุภกร อภิญญานนท์
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.