ติดต่อเรา

สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4002 โทรศัพท์ 043-362037 โทรสาร 043-348500