เกี่ยวกับเรา

 • hitory2hitory6

  ทศวรรษแรก : แรกเริ่มและรวมตัว 

  ปี พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขึ้นใน คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จึงย้ายสังกัดมาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • hitory1 1hitory5

  ทศวรรษที่สอง : เติบโตและเปลี่ยนผ่าน

  ช่วงทศวรรษที่สองในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ.2532 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโทบรรณารักษศาสตร์ และ สารนิเทศศาสตร์ขึ้น
 • hitory1 1hitory5

  ทศวรรษที่สาม : วิถีก้าวทันเทคโนโลยี

  ปี พ.ศ.2544 ได้ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท เป็นสาขาการจัดการสารสนเทศ และในปีต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีเป็นสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ นับจากวันนั้นถึงวันนี้ กว่าจะเกิดมาเป็นสาขาสารสนเทศศาสตร์ได้ ต้องก้าวผ่านกาลเวลาเป็น ระยะเวลาถึง 3 ทศวรรษ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันเทคโนโลยี ซึ่งนำไปสู่การผลิตบัณฑิต ที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป

พัฒนาการของสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร

   • พ.ศ. 2517 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ โดยหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2517 และเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2518
   • พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2521 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จึงได้ย้ายมาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และเปลี่ยนชื่อปริญญาเป็นศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)
   • พ.ศ. 2531 ภาควิชาบรรรณารักษศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 194 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2531) และในปีการศึกษา 2532 ได้ใช้หลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
   • พ.ศ. 2534 ภาควิชาได้ปรับปรุง และพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านบรรณารักษศาสตร์ และห้องปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์สำหรับด้านสารสนเทศศาสตร์
   • พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2537
   • พ.ศ. 2545 ภาควิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่อีกครั้ง และเปลี่ยนชื่อหลักสูตร เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) และเปิดสอนรายวิชาโทการจัดการสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ในปีเดียวกัน ;
   • พ.ศ. 2546 ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เป็นสาขาการจัดการสารสนเทศ และเปิดสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฟุลไบร์ท
   • พ.ศ. 2549 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน ส่งผลให้ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารเป็น กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอนทางด้านสารสนเทศศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

     

 • 1.    ปรัชญา

              หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาชีพสารสนเทศ ที่มีความรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวางและเป็นระบบและความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและให้บริการสารสนเทศในองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยการบูรณาการความรู้ความสามารถด้านการจัดการสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ และมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพสารสนเทศ


  2.   วัตถุประสงค์

  หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบันฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) มีวัตถุประสงค์ทั่วไปในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

  (1)     เป็นนักวิชาชีพสารสนเทศ ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและให้บริการสารสนเทศในองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

  (2)     มีความสามารถในการบูรณาการความรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวางและเป็นระบบและการใช้ความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

  (3)     มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การวิจัยและการแก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู้และการทำงานกับชุมชน ทักษะการทำงานในองค์การสมัยใหม่ และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

  (4)     มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 • 1.  ปรัชญา

          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้และทักษะทางด้านการจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการสมัยใหม่  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และความรู้เชิงสังคมและทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและประยุกต์กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาชีพการจัดการสารสนเทศ  หรือแก้ปัญหาด้านการจัดการสารสนเทศในองค์การและในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

     2.  วัตถุประสงค์

           หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  (1)    มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาการจัดการสารสนเทศและความรู้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารองค์การสมัยใหม่

  (2)    มีความรู้ความสามารถในการวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ในสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

  (3)    มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนเอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 • 1.    ปรัชญา

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) ที่มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลในสาขาวิชาชีพสารสนเทศ (Information Profession) ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในด้านการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ ตามภูมิหลังของแต่ละคน เพื่อนำมาใช้ในการจัดการ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศและความรู้อย่างลึกซึ้ง  มีทักษะการวิจัยในระดับสูงสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ มีจรรยาบรรณในการวิจัยและวิชาชีพ และมีจิตสำนึกในการส่งเสริมและผลักดันสังคมให้มีการสร้างและการใช้สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติในภาพรวม  ดังนั้น การเรียนการสอนในหลักสูตรจึงได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ของสาขาวิชาทางด้านสารสนเทศและระดับนานาชาติ

  2.    วัตถุประสงค์

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

  (1) มีความรู้อย่างลึกซึ้งความสามารถระดับสูงในด้านการบูรณาการศาสตร์และองค์ความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการเพื่อนำมาใช้ในการจัดการ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศและความรู้

  (2) มีทักษะการวิจัยในระดับสูง สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ และหรือสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงต่อไป เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ

   (3) มีจรรยาบรรณในการวิจัยและวิชาชีพ และมีจิตสำนึกในการส่งเสริมและผลักดันสังคมให้มีการสร้างและ  การใช้สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติในภาพรวม