•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

หลักสูตรในสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกอบด้วย 3 หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Contact US

Information and Communication Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University,
123 Mitraparp Rd. Khon Kaen 40002 THAILAND Tel/Fax. 66 43 362 037